Počasie Nitra tu
 
 

Nitriansky kapor 2019

24 hodinové rybárske preteky Nitriansky kapor 2019

                Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
 
                          Parkové nábrežie 29, 949 01 Nitra
 
                 Nitriansky Kapor
                04.05. – 05.05.2019
 

Podmienky pretekov:
 
Dátum konania       :  04.05. – 05.05. 2019   24-hodinové preteky
Miesto konania       :  Branč - Gergelová, revír číslo 2-3030-1-1
Organizátor            :   MsO SRZ NITRA
 
Organizačný výbor : Riaditeľ pretekov : Vladimír Kóša
                                  : Marek Martiš , Róbert Lörincz, Ladislav Varga
 
Hlavný rozhodca     : Jaroslav Kahala
 
Štartovné                 : 100,- € / Team / – zahŕňa stravu + občerstvenie pre
2- členný team a to 1x teplá večera 1x teplé raňajky 1x 2 l minerálnej vody
 
Minimálny počet teamov : 18    ( na usporiadanie pretekov)
Maximálny počet teamov : 20
 
Registrácia prihlášok zaplatením : od 16.01 2019 do 22.04 2019
 
Na preteku sa loví spôsobom CHYŤ A PUSŤ, t.j. bez možnosti privlastniť si úlovok
 
Podmienky pretekov         :
Preteky sa vyskonávajú v zmysle zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z.

 
1) Informácia o mieste konania pretekov a účastníkov :
 
a)Miesto konania pretekov je revír číslo 2-3030-1-1 Branč Gergelová. Revír sa nachádza v katastrálnom území obci Branč a Ivánka pri Nitre. Jedná sa o štrkovisko s rozlohou 18ha bez podvodného porastu s pobrežnou vegetáciou.
b)Účastníkmi pretekov môžu byť členovia SRZ, ktorí dovŕšili min.15. rok života.
 
2) Losovanie miesta lovu:
 
Účastníci pretekov, následne v poradí ako zaplatili štartovné, si budú losovať miesta lovu spôsobom, že losujúci si môže prvé vylosované číslo ponechať alebo v prípade nezáujmu o toto miesto losovací lístok vrátiť do žrebovacieho zariadenia v rovnakom stave ako pred vylosovaním a vylosuje si nové miesto lovu, toto nové v poradí druhé vylosované miesto lovu si už musí ponechať a počas pretekov bude loviť v takto ponechanom vylosovanom mieste. Pre všetkých účastníkov musia byť zabezpečené  rovnaké podmienky možnosti výmeny vylosovaného miesta lovu.
 
3) Dovolený spôsob lovu:
 
a)na ťažko – s možnosťou používať krmítko
b)na feeder
c)na plávanú
 
4) Hodnotenie:
 
Hodnotí sa len kapor. Kapor vrátane 40cm dĺžky a vyššie. Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odmeria a zapíše rozhodca do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch a jeho správnosť potvrdí podpisom min. jeden člen vedľajšieho teamu.
Systém bodovania: 1cm hodnotenej ulovenej ryby = 1 bod
 
5) Vyhodnotenie pretekov :
 
Ocenené budú prvé 3 miesta s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov.
V prípade rovnosti bodov po celkovom súčte bodov všetkých bodovaných rýb, rozhoduje v prospech vyššie umiestneného pretekára väčší počet ulovených rýb.
 
6) Nástrahy a návnady:
 
Môžu sa používať všetky druhy návnad a nástrah okrem návnad a nástrah zákonom zakázaných. Hmotnosť návnady (krmiva) a nástrahy je neobmedzená. Vnadenie je povolené výhradne z brehu v danom sektore a to kobrou, prakom alebo raketou, rukou.
 
7) Povinná výbava:
 
Podberák, podložka pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo pean, prechovávací vak, lampa, čelovka (osvetlenie lovného miesta v noci)
Pre vlastné pohodlie odporúčame bivak alebo stan.
 
8) Časový rozpis pretekov:
 
04.05 2019 :
 
07:00 - 08:00    – prezentácia a losovanie lovného miesta
08:00 - 10:00    – presun na lovné miesta, kŕmenie je povolené 15min pred začiatkom      pretekov
             10:00    – začiatok pretekov
 
05.05 2019
 
             10:00   – koniec pretekov
10:00 – 11:00   – vyhodnotenie výsledkov
11:00 – 12:00   - slávnostné ukončenie pretekov a vyhlásenie výsledkov.
 
9) Ceny pre víťazov :
 
1. miesto – 2x Pohár + peňažná poukážka   2x250€
2. miesto – 2x Pohár + peňažná poukážka   2x200€
3. miesto – 2x Pohár + peňažná poukážka   2x150€
 
10) Záverečné ustanovenia:
 
a)Akákoľvek činnosť súvisiaca s lovom a vnadením môže byť vykonávaná len z brehu zo svojho lovného miesta a vo vytýčenom sektore.
b)Zavážanie návnad a nástrah zavážiacou loďkou, člnom či inak sa nepovoľuje.
c)Zákaz používať sonar.
d)Súťažiaci budú zaradení a zapísaní do štartovnej listiny súťaže postupne podľa termínu a času zaplatenia štartovného na rybárskom dome.
 
e)Pri zdolávaní ryby nesmie súťažiaci opustiť svoj sektor, okrem prípadu kedy ryba nebude môcť byť bezpečne vylovená a hrozí jej zdravotné poškodenie alebo zamotanie a poškodenie lovného náradia pretekárom v susednom sektore. Na vylovenie ryby v susednom sektore musí dať rozhodcovi súhlas súťažiaci v sektore, v ktorom sa ryba bude vylovovať. V prípade nesplnenia predchádzajúcich ustanovení tohto bodu nebude ryba hodnotená !!!
 
f)Ak pretekári definitívne opustia lovné miesto pred ukončením pretekov (zbalia výstroj a odídu z pretekov),bude to považované za odstúpenie zo súťaže. Ich výsledok nebude započítaný do hodnotenia a stratia nárok na prípadnú cenu, to neplatí v prípade opustenia sektoru a vylosovaného miesta zo závažných rodinných alebo zdravotných skutočností, ktoré posúdi 3 členná komisia na to operatívne určená organizátorom pretekov...
 
g)Nárok na vrátenie štartovného má iba team, ktorý svoju neúčasť nahlási najneskôr 10 dní pred začiatkom pretekov. V prípade, že team svoju neúčasť oznámi v termíne kratšom ako 10 dní pred začiatkom pretekov bude mu vrátené 50% z výšky štartovného. Team, ktorý neoznámi svoju neúčasť na pretekoch, alebo sa nedostaví na miesto konania pretekov dňa 04.05.2019 do ukončenia prezentácie teamov, bude z pretekov vylúčený bez nároku na vrátenie štartovného, a to prepadne v prospech MsO SRZ Nitra. Na jeho miesto sa môže prihlásiť náhradný team po zaplatení štartovného.
 
h)V prípade nekonania pretekov, ktoré musí byť oznámené účastníkom pretekov t.j pretekárom, bude štartovné vrátené v plnej výške do 15 dni odo dňa oznámenia.
 
i)Vstup iných osôb do priestoru vyhradeného pre súťažný team je zakázaný. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor pretekov a rozhodcov.
 
j)Protesty účastníkov sa vybavujú priebežne, posledný termín na podanie protestu je 15min po ukončení pretekov. Poplatok za protest je 30,-€. Pri uznanom proteste bude poplatok vrátený protestujúcemu.
 
 
 
 
Každý účastník pretekov loví na vlastné nebezpečenstvo. Nedodržanie pravidiel, neetické správanie sa a nešetrné zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže, ak o tom rozhodne organizátor.
 
 
 
 
 

Kontakt: Vladimír Kóša, tel. 0905 396 979  
 e-mail: mail@srznitra.sk
Tel. rybársky dom 037/7721077

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, Nitra 949 01
 
Deň a čas zaplatenia poplatku.............................................................................
 
Poradové číslo...............................   
 

  Nitriansky Kapor
 
04.05.2019- 05.05.2019
 
 
PRIHLÁŠKA
 

 
Názov teamu:.............................................................................................     
 

  1. člen teamu
Meno a priezvisko:...............................................................................................           
 
Trvalé bydlisko:....................................................................................................           
 
Mesto a PSČ:........................................................................................................ 
 
Telefónny kontakt:................................................................................................          
 
 
  1. člen teamu

Meno a priezvisko:...............................................................................................           
 
Trvalé bydlisko:....................................................................................................           
 
Mesto a PSČ:........................................................................................................ 
 
 
V ...................................          dňa.................................
 
Štartovné 100€ uhraďte od 16. 1. 2019 do 25.04.2019 v hotovosti na rybárskom dome.
 
SRZ MsO Nitra
Parkové nábrežie 29
949 01 Nitra
                                                   

Posledná úprava: 12.May.2020 08:05:28
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk