Počasie Nitra tu
 
 

Rybárske preteky Branč - Gergelová

05.05.2018

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia
 
                                          Parkové Nábrežie 29 , 949 01   NITRA
 
RYBÁRSKE PRETEKY BRANČ GERGELOVÁ
 
05.05 2018 SOBOTA

 
 
Podmienky pretekov:
 
Dátum konania : 05.05 2018 od 7:00 do 14:00
Miesto konania : Branč Gergelová , revír (2-3030-1-1)
Organizátor : MsO SRZ NITRA
Organizačný výbor : Vladimír Kóša
Štartovné : 10,€ osoba
Predpredaj lístkov : v hotovosti na rybárskom dome
Predaj lístkov na štrkovisku Branč Gergelová dňa 05.05 2018 : od 05:30 do 6:30
Uzávierka prihlášok : 05.05 2018 do 6:30
 
 
 
1.) Informácia o mieste konania pretekov a účastníkov :
 
a)Miesto konania pretekov je revír číslo 2-3030-1-1 Branč Gergelová krásne štrkovisko s členitým dnom a rôznymi hĺbkami  bez podvodného porastu s pobrežnou vegetáciou.
b)Účastníkmi pretekov môžu byť členovia SRZ ktorý dovŕšili min.15 rokov veku života.
 
2.) Losovanie miesta lovu:
 
Účastníci pretekov následne v poradí ako zaplatili štartovné si budú losovať miesta lovu spôsobom, že losujúci si môže prvé vylosované číslo ponechať alebo v prípade nezáujmu o toto miesto losovací lístok vrátiť do žrebovacieho zariadenia v rovnakom stave ako pred vylosovaním a vylosuje si nové miesto lovu, toto nové v poradí druhé vylosované miesto lovu si už musí ponechať a počas pretekov bude loviť v takto ponechanom vylosovanom mieste. Pre všetkých účastníkov musia byť zabezpečené  rovnaké podmienky možnosti výmeny vylosovaného miesta lovu.
 
3.) Spôsob lovu rýb počas pretekov:
 
Každý člen môže loviť maximálne na dve udice s rybárskym navijakom. Každá udica na lov počas pretekov môže byť opatrená len jedným jednoduchým háčikom. Loví sa spôsobom “chyť a pusť“ t.j. bez možnosti privlastnenia si ulovenej ryby. Ulovená ryba musí byť bezodkladne pustená späť do vody hneď po tom, ako ju rozhodca odmeria a zapíše do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch.
 
 
Dovolený spôsob lovu:
 
a)na ťažko – s možnosťou používať krmítko
b)na feeder
c)na plávanú
 
4.) Hodnotenie.
 
Hodnotia sa len dva druhy rýb. Kapor vrátane 40cm dĺžky a vyššie a amur vrátane 60cm dĺžky a vyššie. Uznáva sa len ten úlovok, ktorý odmeria a zapíše rozhodca do pretekárskeho prehľadu o úlovkoch a jeho správnosť potvrdí podpisom min. jeden člen vedľajšieho pretekára.
 
Systém bodovania: 1cm hodnotenej ulovenej ryby = 1 bod
 
5.) Vyhodnotenie pretekov :
 
Ocenených bude prvých 5 miest s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov.
V prípade rovnosti bodov po celkovom súčte bodov všetkých bodovaných rýb, rozhoduje v prospech vyššie umiestneného pretekára väčší počet ulovených rýb.
 
6.) Nástrahy a návnady.
 
Môžu sa používať všetky druhy návnad a nástrah okrem návnad a nástrah zákonom zakázaných. Hmotnosť návnady (krmiva) a nástrahy je neobmedzená.
 
7.) povinná výbava.
 
Podberák, podložka pod úlovok, vyťahovač háčikov alebo pean, prechovávací   vak.
 
8.) Časový rozpis pretekov:
 
 
06:00 -06:30    – prezentácia a losovanie lovného miesta
06:30 -07:00    – presun na lovné miesta, kŕmenie lovného miesta
            07:00              – začiatok pretekov
            14:00              – koniec pretekov
14:30 –15:00 – vyhlásenie výsledkov
 
9.) Záverečné ustanovenia.
 
a)Akákoľvek činnosť súvisiaca s lovom a vnadením môže byť vykonávaná len z brehu.
b)Zavážanie návnad a nástrah zavážiacou loďkou ,člnom či inak sa nepovoľuje.
c)Zákaz používať sonar.
d)Súťažiaci budú zaradený a zapísaný do štartovnej listiny súťaže postupne podľa termínu a času zaplatenia štartovného.
 
e)Pri zdolávaní ryby nesmie súťažiaci opustiť svoj sektor, okrem prípadu kedy ryba nebude môcť byť bezpečne vylovená a hrozí jej zdravotné poškodenie alebo zamotanie a poškodenie lovného náradia pretekárom v susednom sektore. Na vylovenie ryby v susednom sektore musí dať rozhodcovi súhlas súťažiaci v sektore v ktorom sa ryba bude vylovovať. V prípade nesplnenia predchádzajúcich ustanovení tohto bodu nebude ryba hodnotená !!!
 
f)Ak pretekári definitívne opustia lovné miesto pred ukončením pretekov (zbalia výstroj a odídu z pretekov),bude to považované za odstúpenie zo súťaže. Ich výsledok nebude započítaný do hodnotenia a stratia nárok na prípadnú cenu, to neplatí v prípade opustenia sektoru a vylosovaného miesta zo závažných rodinných alebo zdravotných skutočností, ktoré posúdi 3 členná komisia na to operatívne určená organizátorom pretekov...
 
g)V prípade nekonania pretekov ktoré musí byť včas oznámené účastníkom pretekov, t.j. pretekárom bude štartovné vrátené v plnej výške do 15 dní odo dňa oznámenia.
 
h)Vstup iných osôb do priestoru vyhradeného pre súťažiacich je zakázaný . Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor pretekov a rozhodcov.
 
i)Každý účastník pretekov loví na vlastné nebezpečenstvo.
 
 
Kontakt: Vladimír Kóša, tel. 0905 396 979  
            e-mail: mail@srznitra.sk
            Tel. rybársky dom 037/7721077
 

Posledná úprava: 04.Nov.2019 06:11:37
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk