Počasie Nitra tu
 
 

Pozvánka na Mestskú konferenciu 2018

MsO SRZ  Nitra,  Parkové nábrežie 29,   949 01  NITRA
 
Výbor  MsO SRZ Nitra v zmysle § 14, ods. 2 Stanov SRZ
 
zvoláva na deň
 
7. 4. 2018 – sobota
v čase od 8,00 hod. v zasadačke  MsÚ Nitra
 
  MESTSKÚ KONFERENCIU
SRZ MsO Nitra
 

 
P R O G R A M :
 
1.Zahájenie, schválenie programu ČS, spomienka na zosnulých členov MsO SRZ Nitra
2.Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva, návrhovej, mandátovej a volebnej   
            komisie/
3.Správa o činnosti a čerpanie rozpočtu SRZ MsO Nitra za rok 2017, správa hospodára, kontrola   
            plnenia uznesenia z predošlej mestskej konferencie
4.Správa Disciplinárnej komisie za rok 2017
5.Správa kontrolnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2017
6.Návrh rozpočtu na rok 2018, plán hlavných úloh na rok 2018, návrh Stanov SRZ
7.Voľby členov výboru, kontrolnej komisie a voľba delegátov na Snem SRZ
8.Diskusia
9.Správa volebnej komisie
10.Správa mandátovej a návrhovej komisie  uznesenie
11.Záver
 
Navrhované zmeny Stanov sú zverejnené na oficiálnej internetovej stránke SRZ MsO Nitra a na tabuli rybárskeho domu
(v rámci bodu č. 8 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 5-minútovým príspevkom, resp. návrhom)
 
 
V Nitre, dňa 27. 11. 2017 
 
 
 
 
Dušan Janovič
predseda MsO SRZ Nitra
 

 
 

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk