Počasie Nitra tu
 
 

Brigádnický poriadok na stráženie chovného rybníka

Brigádnický poriadok – stráženie chovných revírov
 
Platnosť: od 1. 7. 2017
 
V zmysle Stanov SRZ § 6 ods. 2 písm. i/ má člen SRZ povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom Členskou schôdzou.
Uznesením ČS je pre členov SRZ MsO Nitra stanovená povinnosť odpracovať 10 brigádnických hodín. Za neodpracovanie schváleného počtu brigádnických hodín je člen povinný za každú neodpracovanú hodinu uhradiť sumu schválenú členskou schôdzou.
 
Miesto odpracovania brigády: chovný revír
 
Náplň brigádnickej činnosti: nočné stráženie chovného revíru
 
Časové rozpätie brigády: 18,00 – 6,00 hod /započítava sa ako odpracovanie celej brigády za kalendárny rok/
 
Termín brigády: je potrebné si vopred osobne dohodnúť v kancelárii rybárskeho domu počas stránkových hodín, prečítať si brigádnický poriadok, podpísať prehlásenmie o preštudovaní a súhlas s podmienkami stráženia.
 
Povinnosti brigádnikov:

 1. Brigády sa zúčastnia vždy dvaja dospelí členovia organizácie.
 2. Brigádnik je povinný osobne zapísať príchod na výkon brigády podľa predlohy v denníku /zošit/.
 3. Brigádnici majú povinnosť 1 x za tri hodiny vykonať obchôdzku celého chovného revíru.
 4. Dopravný prostriedok, ktorým sa brigádnici dopravia na miesto výkonu brigády bude odparkované v blízkosti hrádzneho telesa – príchod od dediny.
 5. Pri zistení prečinu pytliactva je brigádnik povinný privolať hliadku Polície cez bezplatné telefónne číslo 158. Brigádnik voči priestupcovi nesmie v žiadnom prípade zasahovať.
 6. Brigádnik je povinný strpieť kontrolu poverenými osobami a je povinný sa preukázať členským preukazom a brigádnickým preukazom, kde bude mať kontrolovanou osobou vyznačený dátum a čas kontroly.
 7. Brigádnik je povinný po dobu stráženia kontrolovať prípadné neobvyklé správanie sa rýb (zhromažďovanie veľkej časti rybej osádky na jednom mieste, núdzové dýchanie vzdušného kyslíka a podobné fyziologické znaky) a náhle zmeny výšky hladiny (hladinového režimu ako pokles, prípadne vzostup hladiny) – v prípade zistenia akýchkoľvek popísaných a uvedených zistení je potrebné neodkladne kontaktovať rybárskeho hospodára MsO SRZ Nitra – Ing. Andreja Píša, t.č. 0902 411 440
 8. V prípade, že brigádnik stráži chovný rybársky revír v dobe prikrmovania (bežnej dennej kŕmnej dávky) je povinný sa tejto akcie aktívne zúčastniť a plniť pokyn osoby vykonávajúcej kŕmenie (napr. pomoc s naložením krmiva, uložením člna na hladinu a pod.)
 9. Obchôdzku brigádnika je potrebné vykonávať až na prítokovú časť rybníka (po prvý migračný stupeň na prítoku potoka)
 10. Brigádnik je povinný dbať o svoju bezpečnosť a zdravie pri práci a o bezpečnosť a zdravie ďalších osôb, ktorých sa jeho činnosť priamo dotýka.
 11. Brigádnik počas vykonávania brigády nesmie požívať alkoholické alebo iné omamné látky.
 12. Brigádnik je vybavený svojim vlastným účinným svietidlom.
 13. Brigádnik mimo obchôdzky zotrvá minimálne v bdelom stave počas celej brigády.
 14. Nie je možné, aby sa brigádnik nechal zastupovať inou osobou.
 15. Brigádnik je povinný po ukončení brigádnickej činnosti do zošita zapísať hodinu odchodu z miesta stráženia.
 16. Brigádnik zapíše každé jedno prerušenie počas svojho stráženia do pripraveného zošita na stanovisku výkonu brigádnickej činnosti a ihneď aj uvedie dôvod prerušenia.
 17. Nie je možné na brigádu zapísať osobu mladšiu ako 18 rokov.
 18. V prípade, že brigádnik zistí okolnosti, ktoré mu neumožnia odpracovať brigádu, je povinný túto skutočnosť nahlásiť 3 dni vopred v kancelárii rybárskeho domu.
 19. Brigádnikom sa zakazuje zdržiavať sa na spevnených plochách vo vlastníctve PZ Čápor.

 
Kontrolnú činnosť nad vykonávaním brigádnickej činnosti vykonávajú: členovia rybárskej stráže, hospodár, pomocný hospodár, členovia výboru, členovia kontrolnej komisie, ktorí svoju činnosť zapíšu do zošita a brigádnikovi do brigádnickeho preukazu.
Pri zistení nedodržania brigádnického poriadku, tento poverený člen spíše o tejto skutočnosti záznam a tento odstúpi Disciplinárnej komisii na riešenie.
Pri zistení porušenia zásad stráženia sa brigádnikom brigáda nezapočíta a týmto brigádnikom nebude ani v budúcnosti umožnené si odpracovať brigádu strážením chovných revírov, ani výlovom chovných revírov.
Stráženie chovných revírov nebude umožnené ani členom, ktorí sú disciplinárne trestaní.
 
 
 
 
 
Prehlásenie
 
Meno, priezvidko  ...................................................
 
Dátum narodenia:  ..................................................
 
Termín nahlásenej brigády: .....................................
 
Rozsah hodín: 18,00 hod – 6,00 hod
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach vykonávať si brigádnickú povinnosť formou stráženia chovného revíru VN Čápor, že som bol poučený o bezpečnostných predpisoch a ochrane zdravia pri práci – pri vykonávaní svojej brigádnickej činnosti. V prípade úrazu, alebo iného poškodenia zdravia počas brigády, si nebudem nárokovať od SRZ MsO Nitra žiadne odškodnenie.
 
Poučeniu som porozumel a súhlasím s podmienkami, ktoré sú uvedené v brigádnickom poriadku ako celku.
 
 
V Nitre, dňa ....................................                   Podpis: ..............................................

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk