Počasie Nitra tu
 
 

Uznesenie z Mestskej konferencie

Zo dňa 21.3.2015

        U N Z N E S E N I E
z Mestskej konferencie SRZ MsO Nitra, konanej v Nitre
dňa 21. 3. 2015 v zasadačke MsÚ Nitra
            Mestská konferencia Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácie v Nitre z predložených správ predsedu, hlavného hospodára, účtovníčky, predsedu KK a diskusných príspevkov konštatuje, že činnosť a uložené úlohy kladené na výbor MsO SRZ Nitra boli v prevažnej miere splnené.
            Pre samotné skvalitnenie práce a plnenie úloh na rok 2015 na úseku výchovnom, spoločenskom a hospodárskom prijíma Mestská konferencia nasledovné uznesenie :
 
 
S C H V A Ľ U J E
 
1.         Správu o činnosti Výboru SRZ MsO Nitra a  Plán hlavných úloh výboru SRZ   
             MsO Nitra na rok 2015
2.         Čerpanie rozpočtu za rok 2014
3.         Rozpočet SRZ MsO Nitra na rok 2015
4.          Rybárske preteky pre členov SRZ :
a)      1. 5. 2015 – OR Veľká Hangócka – detské preteky /bezplatne/
b)      9. 5. 2015 – Štrkovisko Branč - Ivánka – obyčajné preteky s poplatkom 
c)      2. - 3. 5. 2015 – VN Jelenec II - Zvláštne  preteky pre dvojčlenné družstvá
(s poplatkom)
       d) 8. - 10. 5. 2015 Zvláštne preteky – Memoriál Milana Orlíka – preteky jednotlivcov s )(poplatkom)
       e) 6. 5. 2015 – preteky Senior Cup na OR Veľká Hangócka (s poplatkom)
d)     16. 8. 2015 Nitriansky pohár LRU – plávaná
e)      EXTREM CARP na OR Ľudovítová II -26. - 28. 9. 2015
f)       6. - 7. 6. 2015 Divízia LRU - plávaná
 5.         Správu návrhovej komisie ako celok – UZNESENIE z ČS
 6.         Správu kontrolnej komisie za rok 2014
 7.        Týždeň pred konaním ČS zverejniť Plán hlavných úloh a návrh rozpočtu na internetovej stránke
8.     Rozdeliť percentuálne množstvo privlastnených úlovkov / hospodársky významné ryby/ v pomere 50 % z tečúcich vôd / 50 % zo stojatých vôd
9.             Zaviesť poplatok za neúčasť na členskej schôdzi 10,- €
 
B E R I E  NA  V E D O M I E
 
1.      Správu o hospodárení SRZ MsO Nitra za rok 2014
2.      Správu hlavného hospodára SRZ MsO Nitra za rok 2014
3.      Správu Disciplinárnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2014
4.      Správu mandátovej komisie zo dňa 21. 3. 2015 – 127      prítomných členov SRZ MsO Nitra
      5.   Uznesenie z ČS zo dňa 23. 3. 2014
 
 

Posledná úprava: 04.Nov.2019 06:11:37
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk