Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Brigádnicky poriadok

Slovenský rybársky zväz, MsO Nitra
 
 
 
 
BRIGÁDNICKÝ PORIADOK
 
 
 Číslo rozhodnutia  :   Uznesenie výboru MsO SRZ 
 
Platnosť:        od r. 2015  
 
STIAHNI         

 
                                      
                                                                             
 
 
Ú v o d
 
 
Slovenský rybársky zväz ako dobrovoľné združenie občanov, ktorých spája spoločný záujem  v rozvoji a uplatňovaní športového rybolovu, ochrany prírody a životného prostredia, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, v súlade s hlavnými úlohami zväzu, ako aj povinnosťami členov vyplývajúcimi zo Stanov SRZ, organizuje prostredníctvom svojich zložiek brigádnickú činnosť pri ktorej sa riadi  nižšie uvedenými pravidlami.
   
 Brigádnický poriadok je organizačnou smernicou s platnosťou pre Mestskú organizáciu SRZ Nitra. Všetci členovia MsO SRZ Nitra sú povinní v rámci organizovania brigád riadiť sa týmto brigádnickým poriadkom.
 
Podrobným rozpracovaním tohto brigádnického poriadku sa sleduje  zjednotenie praxe a postupu pri zabezpečovaní, organizovaní a evidencii brigádnickej činnosti.
 
 
Brigádnická povinnosť
  
V zmysle Stanov SRZ § 6 ods. 2 písm. i)  má povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom  členskou schôdzou  MsO SRZ, každý člen ktorý dovŕšil vek 15 rokov. Výnimku z tohto ustanovenia majú :
ÿ         ženy
ÿ         dôchodcovia poberajúci starobný dôchodok
ÿ         zdravotne ťažko postihnutí členovia (ZŤP), túto skutočnosť je potrebné preukázať preukazom ZŤP, kópia ktorého musí byť založená v evidencii členov MsO SRZ  a invalidní dôchodcovia /potrebné preukázať výmerom zo SP/
ÿ         dočasne zdravotne nespôsobilí členovia (potrebné preukázať platným lekárskym potvrdením)
ÿ         funkcionári MsO SRZ, rybárska stráž, športoví reprezentanti MO SRZ
 
Uznesením členskej schôdze (ČS), je pre členov MsO SRZ Nitra stanovená povinnosť odpracovať príslušný počet brigádnických hodín schválený ČS. /10 hodín dospelý člen od 18 rokov, 5 hodín mládež od 15 do 17 rokov/   
Člen má túto povinnosť splniť  počas obdobia kde sú naplánované brigády výborom a hospodármi MO SRZ v bežnom roku. Výnimku z toho to obdobia môže stanoviť predsedníctvo MsO SRZ, na základe vopred  písomne zdôvodnenej  žiadosti, alebo oznámenia.
Za  neodpracovanie  schváleného  počtu  brigádnických  hodín  počas roka,  je člen    povinný zaplatiť za každú  neodpracovanú  hodinu brigády sumu, schválenú na ČS na  príslušný rok.  
 
 
Organizácia brigád
 
Brigády členov organizujú hospodári podľa schváleného plánu brigád na zverených revíroch MsO SRZ, na chovných revýroch,  v rybárskom dome a v mimoriadnych situáciách podľa  potreby. 
 
Brigádnická činnosť je zameraná hlavne na :
ÿ         chov  násadových rýb v  MsO SRZ
ÿ         udržiavanie čistoty  a bežnej údržby v revíroch MsO SRZ
ÿ         organizovanie športových a kultúrnych podujatí v rámci MsO SRZ
ÿ         inú prácu  súvisiaca s činnosťou  MsO SRZ
 
Pri    organizácii brigád   sú  členovia MsO SRZ  povinní rešpektovať  nároky  na primerané  vybavenie osobným  pracovným odevom, obuvou a náradím tak, ako sú uvedené v pláne brigád, podľa charakteru plánovaných brigádnických prác.
 
 
Evidencia brigádnickej činnosti
 
Evidencia odpracovaných  brigád  v roku sa uskutočňuje zápisom do výkazu o brigáde.  Ďalšiu evidenciu vedie výbor MsO SRZ, ktorá je rozhodujúca pre stanovenie počtu odpracovaných hodín jednotlivých členov. Právo priznávať odpracovanie brigádnických hodín majú :
 
ÿ        - poverení  členovia predsedníctvom MsO SRZ  
ÿ        - hospodári na svojich zverených úsekoch
ÿ        - správca rybárskeho domu
ÿ        - hlavný hospodár MsO SRZ
 
 
Úhrada neodpracovaných brigádnických hodín
 
Člen MO SRZ ktorý si neodpracuje počas roka povinný rozsah brigádnických hodín, zaplatí svoje neodpracované brigádnické hodiny pri platbe členskej známky na príslušný rok. Počet neodpracovaných hodín je uvedený v  sumarizácii . 
 
Iný spôsob úhrady za neodpracované brigády  nie je možný.
 
Kontrolná činnosť
 
Kontrolnú činnosť nad vykonávaním brigádnickej  činnosti  na   jednotlivých úsekoch vykonáva predsedníctvo MsO SRZ, prípadne iný poverený člen výboru MsO SRZ. Predmetom kontrolnej činnosti je hlavne rozsah a kvalita vykonávaných prác a vedenie evidencie brigádnickej činnosti.
 
 
Bezpečnosť a ochrana  zdravia brigádnikov
 
Poučenie o predpisoch  BOZP pre brigádnikov  MsO SRZ Nitra vykoná vedúci brigády, ktorým je
 
 * hospodár na pridelenom revíri,
 * iný člen výboru MsO SRZ poverený organizovaním brigády,
 * správca rybárskeho domu
 
Poučenie o bezpečnosti pri práci pred začiatkom brigády bude vykonané v takom rozsahu, aby brigádnik dostal dostatočné informácie  o práci ktorú bude vykonávať a o povinnostiach a bezpečných postupoch,  ktoré pri  jej vykonávaní treba dodržiavať. 
 
Prílohou Brigádnického poriadku je poučenie a každý člen je povinný po poučení na zadnej strane potvrdiť túto skutočnosť svojím podpisom.
  
Bez poučenia brigádnikov o BOZP vedúcim  brigády sa brigáda nesmie uskutočniť.
  
Z á v e r.
 
Za dodržiavanie ustanovení tohto poriadku zodpovedá výbor MsO SRZ .
 
 
V Nitre dňa: 08.03.2010                                           Výbor MsO SRZ Nitra

 
 
P o u č e n i e
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  pre  brigádnikov
MsO SRZ  v  Nitre
 


Poučenie  sa vykoná vždy pred zaradením brigádnikov na určené práce !
 
1.                 Pridelené práce bude brigádnik vykonávať iba podľa  pokynov vedúceho brigády.
 
2.     Brigádnik je povinný dbať o svoju bezpečnosť a zdravie  pri práci a o bezpečnosť a zdravie ďalších osôb, ktorých sa jeho činnosť priamo dotýka.
 
3. Obsluhovať malú mechanizáciu a zariadenia môže brigádnik len v prípade, že          vlastní preukaz na obsluhu, alebo  bol  poučený  podľa  návodu na obsluhu, s ktorým bol riadne oboznámený  v zmysle § 14 zákona  číslo 330/1996 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci. V opačnom prípade organizácia nenesie zodpovednosť za  prípadný vznik úrazu.
     
4. Pri   vykonávaní  brigádnickej   činnosti   bude   člen   MsO SRZ   používať  vlastné osobné  ochranné  pracovné   pomôcky  a  náradie,  podľa   druhu  prác  uvedených  v ročnom pláne brigád.  
 
5. Brigádnickú činnosť člen vykonáva  v súlade so Stanovami SRZ.
 
6. Účasť na  brigáde  pod  vplyvom  alkoholu, alebo omamných látok  je  neprípustná.
    Používanie  alkoholických  nápojov a omamných látok  počas brigády je zakázané.
 
 
Prehlásenie  člena :
 
V  prípade    úrazu,  alebo  iného  poškodenia  zdravia  počas  brigády, si  nebudem nárokovať od  MsO SRZ Nitra žiadne odškodnenie.
      
Svojím podpisom vo výkaze o brigáde potvrdzujem, že som bol poučený o bezpečnostných  predpisoch a ochrane zdravia pri práci  pri vykonávaní svojej brigádnickej činnosti.
 
Poučeniu som porozumel a súhlasím s podmienkami, ktoré sú v poučení stanovené.
   
 

 
 
 Prílohou tohto poučenia  je výkaz o brigáde.
 
 
 
 
VÝKAZ  O  BRIGÁDE
Dátum konania brigády: Poučenie pred brigádou vykonal,
meno a priezvisko:
Miesto konania brigády (č. revíru):
Vedúci brigády : Podpis:     
POPIS  PRÁCE
POUČENIE
Účastník brigády  svojím podpisom  potvrdzuje, že bol poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vykonávaných  prácach a  o zákaze  používania  alkoholických nápojov  počas  konania  brigády. Brigádnická povinnosť sa vykonáva na vlastné riziko
                                                            ZOZNAM  BRIGÁDNIKOV
  Priezvisko a meno Rok nar. Pracovný čas Odprac.
hodiny
    Podpis
poučeného brigádnika
Od Do    
  1              
  2              
  3              
  4              
  5              
  6              
  7              
  8              
  9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
Odpracované hodiny spolu  
Záznam o prípadnom úraze
spísaný bol / nebol
Podpis ved. brigády :
Výkaz odovzdal:
Dátum a podpis:
Výkaz prevzal:
Dátum a podpis:
 
Upozornenie:
Bez vyplnených údajov a bez obidvoch podpisov brigádnika nebude  brigáda uznaná !
pixel
 
 

 
 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk