Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Miestny rybársky poriadok účinný od 01.01.2023

MsO SRZ Nitra, Parkové nábrežie 29
949 01   N I T R A www.srznitra.skmail@srznitra.sk

 

Miestny rybársky poriadok
platný od 1. 1. 2023

 
Výbor MsO SRZ Nitra s platnosťou od 1. 1. 2023 na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Nitra na základe Zákona o rybárstve           č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky vydáva tento Miestny rybársky poriadok:
Člen SRZ je povinný riadiť sa a dodržiavať uvedený zákon a vykonávaciu vyhlášku vo všetkých častiach.

Všeobecné zásady správania sa pri vode:

Zákaz kladenia ohňa – okrem zariadení na to určených /Zákon 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane, Vyhláška Ministerstva vnútra SR 121/2002 o požiarnej prevencii/.
Zákaz parkovať motorové vozidlá vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov od brehovej línie vodnej plochy alebo vodného toku v súvislosti s § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
V povodí rieky Nitra v úseku od jej ústia do Váhu pri obci Komoča po spodný splav MVE Nováky /rkm 130,20/ je zaznamenaný zvýšený obsah ortuti. Z dôvodu ochrany zdravia sa zakazuje ryby ulovené v tejto oblasti konzumovať!

Miestne ustanovenia:

Na revíroch SRZ MsO Nitra platí od 1. 1. 2023:
 • najmenšia lovná miera kapra rybničného 45 cm
 • najväčšia lovná miera kapra rybničného 60 cm
 • najmenšia lovná miera zubáča veľkoústeho 55 cm
 • najväčšia lovná miera zubáča veľkoústeho 70 cm
 • najväčšia lovná miera lieňa sliznatého 40 cm
 • najmenšia lovná miera sumca veľkého 90 cm
 

Revír 2-1780-1-4 OR Malá Hangócka : revír s režimom bez možnosti privlastnenia si úlovku, t.j. lovenie rýb a ich púšťanie

 • príchod k vode a odchod od vody bez ryby,
 • privlastnenie si ryby členom MsO Nitra bude potrestané okamžitým vylúčením,
 • v záujme ochrany rýb, minimalizácie rizika poranenia a úhynu, pri love rýb                 v revíri CHAP doporučujeme používať rybársku vaničkovú podložku pod rybu pri  manipulácii s ulovenou rybou a nepoužívať splietané šnúry s výnimkou nadväzca.
 

Revír 2-1750-1-4 OR Ľudovítová II. : revír s režimom bez možnosti privlastnenia si úlovku,t.j. lovenie rýb a ich púšťanie

 • príchod k vode a odchod od vody bez ryby,
 • privlastnenie si ryby členom MsO Nitra bude potrestané okamžitým vylúčením,
 • zákaz lovu od záhrad, ktoré končia tesne pri vode,
 • zákaz lovu od záhrad po kanál, ktorý spája uvedený revír s OR Ľudovítová I. /pásmo so zákazom lovu je vyznačené tabuľami/,
 • v záujme ochrany rýb, minimalizácie rizika poranenia a úhynu, pri love rýb                 v revíri CHAP doporučujeme používať rybársku vaničkovú podložku pod rybu pri manipulácii s ulovenou rybou a nepoužívať splietané šnúry s výnimkou nadväzca.
 
 

Revír 2-1770-1-1 OR Ľudovítová IV. - lovný revír

 • zákaz lovu od záhrad, ktoré končia tesne pri vode
 

Revír 2-4860-1-1 VN Jelenec II. – lovný revír

 • zákaz lovu z hrádze,
 • časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb, v označenej časti je zákaz lovu po celý rok,
 • za účelom rovnocenného využitia možností lovu rýb a prevencie    vzájomného obmedzovania rybárov sa lov rýb vykonáva súbežne s telesom hrádze.
 

Revír 2-3030-1-1 Štrkovisko Branč – Ivánka:  - lovný revír

 • ZÁKAZ prechádzať motorovým vozidlom na ostrovy –  vyznačené tabuľami.
 • Stanovanie je povolené iba pri výkone rybárskeho práva.
 • Zákaz prechádzať motorovými vozidlami po súvislej vodnej ploche.
 
Revír 2-1420-1-1 Rieka Nitra č. 3 : - lovný revír - Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso /hať/ v obci Dolné Krškany.
Zákaz lovu rýb v prepojovacích kanáloch medzi revírmi OR Ľudovítová I – OR Ľudovítová II,       OR Ľudovítová II – OR Ľudovítová III, OR Ľudovítová III – OR Ľudovítová IV, zákaz lovu v napúšťacom kanáli OR Ľudovítová IV.
Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení.
Zákaz vjazdu motorovými vozidlami na návodnú stranu, korunu hrádze a pätu hrádze vodného toku v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Na prístup k revírom je potrebné využívať iba jestvujúce príjazdové cesty a nevytvárať nové.

Zoznam revírov MsO SRZ Nitra

Názov revíru Číslo revíru Rozloha v ha Účel
Štrkovisko Branč - Gergelová 2-3030-1-1 10 lovný
Štrkovisko Čechynce 2-3070-1-1 2 lovný
VN Jelenec II. 2-4860-1-1 7 lovný
VN Cabaj 2-4580-1-2 4 chovný
VN Čápor 2-4610-1-2 6 chovný
OR Malý Cetín - Cítnka 2-1540-1-1 1 lovný
OR Staré Čechynce 2-1910-1-1 2 lovný
OR Veľká Hangócka 2-1980-1-1 1,7 lovný
OR Malá Hangócka- revír bez
možnosti privlastnenia si
úlovku
2-1780-1-4 0,3 lovný – lovenie
rýb
a ich púšťanie
OR Jelšovce 2-1660-1-1 3 lovný
OR Rohlík 2-1890-1-1 2 lovný
OR Koniarovce 2-1060-1-1 10 lovný
OR Ľudovítová I. 2-1740-1-1 2 lovný
OR Ľudovítová II. – revír bez
možnosti privlastnenia si
úlovku
2-1750-1-4 3 lovný – lovenie
rýb
a ich púšťanie
OR Ľudovítová III. 2-1760-1-1 1,5 lovný
OR Ľudovítová IV. 2-1770-1-1 4 lovný
Rieka Nitra č. 3 2-1420-1-1 120 lovný
Rieka Radošina č. 1 2-2180-1-1 5 lovný
Potok Dobrotka 2-0340-1-2 3 chovný

 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk