Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Vyhláška o rybárstve 381/2018 Z.z.

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2018
Vyhlásené: 22. 12. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.
381
V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného
prostredia“) podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Členenie vôd
(1) Za kaprové vody sa považujú najmä vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, vodné
nádrže, jazerá a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie
najmä na život kapra sazana (Cyprinus carpio – divá forma), kapra rybničného (Cyprinus carpio),
šťuky severnej (Esox lucius), zubáča veľkoústeho (Sander lucioperca), sumca veľkého (Silurus
glanis), boleňa dravého (Leuciscus aspius) a úhora európskeho (Anguilla anguilla); významné
sprievodné druhy rýb sú pleskáč vysoký (Abramis brama), mrena severná (Barbus barbus),
podustva severná (Chondrostoma nasus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) a jalec hlavatý [Leuciscus
(Squalius) cephalus].
(2) Za pstruhové vody sa považujú najmä bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné
úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod
vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život
pstruha potočného (Salmo trutta morpha fario), pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) a sivoňa
potočného (Salvelinusfontinalis); významné sprievodné druhy rýb sú hlavátka podunajská (Hucho
hucho), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý
(Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).
(3) Za lipňové vody sa považujú najmä podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové
pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na
zastúpenie lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), hlavátky podunajskej (Hucho hucho), jalca
hlavatého [Leuciscus (Squalius) cephalus], podustvy severnej (Chondrostoma nasus), mreny
severnej (Barbus barbus); významné sprievodné druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula
barbatula).
Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
§ 2
Rozsah prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa
(1) Užívateľ môže svoju organizačnú zložku poveriť plnením týchto úloh:
a) zabezpečiť označenie rybárskeho revíru tabuľou (ďalej len „tabuľa“),
b) zarybňovať rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu a pritom zabezpečiť, aby nedošlo
k úniku inváznych nepôvodných druhov rýb do vodného prostredia,
c) vytvárať podmienky na výskyt a prirodzenú reprodukciu pôvodných druhov rýb,
d) viesť evidenciu podľa § 6 ods. 5 zákona,
e) podávať okresnému úradu návrhy na vymenovanie a odvolanie rybárskeho hospodára,
f) zabezpečovať prípravu na vzdelávanie rybárskeho hospodára a uhradiť s tým spojené náklady,
g) zverejňovať v povolení alebo v rybárskom poriadku zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie
najväčšej lovnej miery rýb po odsúhlasení ministerstvom životného prostredia,
h) zabezpečovať organizovanie rybárskych pretekov a športových rybárskych pretekov,
i) zabezpečovať opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti,
j) zabezpečovať ochranu výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch; podávať okresnému
úradu návrhy na vymenovanie a odvolanie rybárskej stráže,
k) zabezpečovať prípravu na vykonanie skúšky a skúšku rybárskej stráže a uhradiť s tým spojené
náklady,
l) poistiť člena rybárskej stráže, poskytnúť výstroj a ďalšie vybavenie potrebné na výkon činnosti
člena rybárskej stráže,
m) pripraviť podklady pre potreby užívateľa na uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní medzi
doterajším užívateľom a budúcim podnikateľom na ostatnej vodnej ploche alebo medzi
doterajším užívateľom a budúcim chovateľom na malej vodnej nádrži osobitne vhodnej na chov
rýb,
n) podávať užívateľovi návrh rybárskych revírov využiteľných na lov rýb pod ľadom,
o) určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich
najmenšiu lovnú mieru po zarybnení,
p) oznámiť správcovi vodného toku plánovaný termín zarybňovania rybárskeho revíru 30 dní
vopred a poskytnúť informácie o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru,
q) zabezpečovať zber uhynutých rýb a ich likvidáciu počas mimoriadnej udalosti.
(2) Plnenie úloh podľa odseku 1 sa organizačnej zložke zveruje písomným splnomocnením.
§ 3
Evidencia rybárskeho revíru
(1) Evidencia rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ rybárskeho revíru, obsahuje
a) revírny list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
b) výkaz o zarybnení, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 2 až 4,
c) výkaz o úlovkoch a návštevnosti rybárskeho revíru, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 5 až
7,
d) evidenciu veterinárnych osvedčení a
e) evidenciu o vykonaných ichtyologických prieskumoch užívateľom.
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3
(2) Zmena v evidencii rybárskeho revíru sa vykonáva raz za tri roky do 30. júna posledného roka
v príslušnom trojročnom období. Zmenu v evidencii rybárskeho revíru možno vykonať aj
každoročne, ak je to potrebné, a zmena je platná vždy od 1. januára nasledujúceho roka.
§ 4
Označovanie rybárskych revírov
(1) Rybársky revír sa označuje tabuľou, ktorá sa umiestňuje na samostatnej konštrukcii tak, aby
bola viditeľná najmä z prístupových ciest k rybárskemu revíru a vymedzovala hranice rybárskeho
revíru, a dodatkovou tabuľou.
(2) Užívateľ na tabuli uvedie
a) číslo a názov rybárskeho revíru,
b) charakter a účel rybárskeho revíru,
c) výmeru rybárskeho revíru okrem výmery vodného útvaru trvalo tečúcich povrchových vôd a
d) názov užívateľa a jeho organizačnej zložky, ak rybársky revír užíva jej prostredníctvom.
(3) Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou uvedie
a) vymedzenie časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili počas mimoriadnej udalosti,
v čase neresu alebo zimovania,
b) druh vysadených rýb, časové obmedzenie ich lovu a text „Všeobecný zákaz lovu rýb“ alebo
„Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru“.
(4) Pri prekročení limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok užívateľ na dodatkovej
tabuli a v rybárskom poriadku uvedie tento text: „Pozor, zvýšený obsah škodlivých látok vo
svalovine rýb! Z dôvodu ochrany zdravia sa zakazuje ryby ulovené v tomto revíri konzumovať!“.
(5) Vzor tabule a vzor dodatkovej tabule sú uvedené v prílohe č. 8. Vzor dodatkovej tabule
o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb a vzor tabule o časovom obmedzení lovu vysadených
druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru sú uvedené v prílohe č. 9.
§ 5
Zarybňovací plán rybárskeho revíru
(1) Zarybňovací plán rybárskeho revíru určuje druh, vekovú kategóriu a množstvo násad rýb
a vychádza zo základnej charakteristiky rybárskeho revíru, návštevnosti, úživnosti rybárskeho
revíru a úlovkov za predchádzajúce roky. Zarybňovací plán rybárskeho revíru a zmeny
minimálneho zarybnenia sa vypracúvajú každé tri roky. Vzor tlačiva zarybňovacieho plánu
rybárskeho revíru je uvedený v prílohách č. 10 až 12.
(2) Súčasťou zarybňovacieho plánu rybárskeho revíru je minimálne zarybnenie, ktoré obsahuje
určené množstvo, druhové a vekové zloženie násad rýb. Minimálne zarybnenie je uvedené aj
v revírnom liste.
(3) Zarybnenie sa nemusí vykonávať v každom roku pre chránené rybie oblasti, rybárske revíry
bez privlastnenia si úlovku, chovné rybárske revíry a rybárske revíry s režimom účelového
rybárskeho hospodárenia. Takéto zarybnenie sa vykoná minimálne raz za tri roky.
(4) Zarybnenie sa nevykonáva počas platnosti obmedzenia výkonu rybárskeho práva
a mimoriadnej udalosti podľa § 3 ods. 5 zákona, čo užívateľ uvedie s odôvodnením vo výkaze
o zarybnení.
Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
(5) Užívateľ môže vykonať aj doplnkové zarybnenie pôvodnými druhmi rýb nad rámec
zarybňovacieho plánu v primeranej miere, ktoré uvedie vo výkaze o zarybnení. Ak doplnkové
zarybnenie obsahuje druhy rýb, ktoré nie sú súčasťou zarybňovacieho plánu, užívateľ požiada
ministerstvo životného prostredia o súhlas na vysadenie takýchto druhov rýb.
(6) Prípadná zmena vekovej kategórie rýb a množstva násad rýb sa pre potreby zarybnenia
určuje podľa prevodníka násad rýb, ktorý je uvedený v prílohe č. 13.
§ 6
Rozsah činnosti rybárskeho hospodára
a skúška rybárskeho hospodára
(1) Rybársky hospodár plní úlohy užívateľa alebo jeho organizačnej zložky priamo súvisiace so
systematickou starostlivosťou o rybárske revíry.
(2) Rybársky hospodár pre potreby užívateľa
a) vypracúva návrh na celoročnú starostlivosť o rybárske revíry, pre ktoré bol vymenovaný,
b) vypracúva návrh zarybňovacieho plánu na tri roky a po schválení ministerstvom životného
prostredia zabezpečuje jeho plnenie,
c) vedie evidenciu o zverených rybárskych revíroch,
d) spracúva sumarizácie záznamov, ako aj spracovanie štatistického výkazu pre potreby
štatistického zisťovania,1)
e) zabezpečuje označenie rybárskych revírov tabuľou a údržbu ich značenia,
f) vypracúva návrh o prípadnom doplnkovom zarybnení nad rámec zarybňovacieho plánu,
g) vypracúva návrh rybárskeho poriadku,
h) vypracúva návrh opatrení na podporu prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb, návrhy
na označenie neresísk a zimovísk rýb,
i) vypracúva návrh opatrení proti šíreniu inváznych nepôvodných druhov rýb,
j) vypracúva návrh počtu povolení na príslušný rok,
k) v spolupráci s veterinárnym lekárom zabezpečuje kontrolu zdravotného stavu ichtyofauny,
l) sleduje kvalitu vody v rybárskych revíroch a pri zhoršení jej kvality alebo pri zaznamenanom
úhyne rýb vykoná opatrenia na elimináciu vzniknutých škôd,
m) dohliada na plnenie opatrení uložených Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri
mimoriadnom zhoršení vôd a
n) určuje prvotný odhad škôd na rybách.
(3) Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva v strednej odbornej škole, v ktorej sa
uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov v študijnom odbore rybárstvo, alebo v iných
ministerstvom životného prostredia určených vzdelávacích inštitúciách.2)
(4) Obsahom vzdelávania rybárskeho hospodára sú
a) právne predpisy na úseku rybárstva,
b) právne predpisy na úseku ochrany vôd a ochrany životného prostredia,
c) určovanie a základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,
d) hospodárenie v rybárskom revíri,
e) základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5
f) základy chorôb rýb a ich prevencie, a
g) opatrenia užívateľa počas mimoriadnej udalosti.
(5) Dokladom o úspešnom vykonaní skúšky je osvedčenie o odbornej spôsobilosti rybárskeho
hospodára vydané strednou odbornou školou alebo vzdelávacou inštitúciou podľa odseku 3, na
základe ktorého sa vydáva preukaz rybárskeho hospodára (ďalej len „služobný preukaz“). Služobný
preukaz nahrádza rybársky lístok a povolenie vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol
rybársky hospodár vymenovaný. Vzor návrhu užívateľa na vymenovanie rybárskeho hospodára je
uvedený v prílohe č. 14, vzor služobného preukazu je uvedený v prílohe č. 15 a vzor rybárskeho
lístka je uvedený v prílohe č. 16.
(6) Služobný preukaz obsahuje zobrazenie podoby tváre držiteľa služobného preukazu,
evidenčné číslo služobného preukazu, názov a potvrdenie okresného úradu, ktorý služobný
preukaz vydal, meno a priezvisko držiteľa služobného preukazu a rozsah pôsobnosti rybárskeho
hospodára.
(7) Evidencia rybárskych hospodárov obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu rybárskeho hospodára,
b) číslo služobného preukazu,
c) názov a sídlo užívateľa, pre ktorého rybársky hospodár vykonáva činnosť, a
d) rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.
P o v o l e n i e a o s o b i t n é p o v o l e n i e
§ 7
(1) Osoba, ktorá je držiteľom povolenia a rybárskeho lístka alebo osobitného povolenia, ktoré
nahrádza rybársky lístok, je osobou oprávnenou na lov rýb.
(2) Súčasťou povolenia alebo osobitného povolenia je rybársky poriadok obsahujúci zoznam,
popis a výmeru rybárskych revírov, na ktoré sa povolenie a osobitné povolenie vzťahujú, a úpravu
lovných mier podľa § 12 ods. 5.
§ 8
(1) Povolenie sa vydáva na základe žiadosti.
(2) Povolenie sa vydáva
a) denné,
b) týždenné,
c) ročné.
(3) Povolenie obsahuje
a) evidenčné číslo a názov povolenia,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,
c) údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ,
d) názov a číslo rybárskeho revíru, na ktorý sa povolenie vzťahuje,
e) záznam,
f) názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky,
Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
g) osobitné podmienky lovu rýb schválené ministerstvom životného prostredia, ak nie sú uvedené
v rybárskom poriadku.
§ 9
(1) Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a na vedeckovýskumné účely
a prieskumné účely možno vydať na základe písomnej žiadosti podanej počas celého roka.
Písomnú žiadosť na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme možno podať do 31. marca.
Vzor žiadosti na vydanie osobitného povolenia je uvedený v prílohe č. 17.
(2) Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a vo verejnom záujme
obsahuje
a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno, priezvisko, diplomatické zastupiteľstvo držiteľa osobitného povolenia,
c) údaj o platnosti osobitného povolenia,
d) názov a číslo rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,
e) záznam a
f) osobitné podmienky lovu rýb schválené ministerstvom životného prostredia, ak nie sú uvedené
v rybárskom poriadku.
(3) Osobitné povolenie na vedeckovýskumné účely a prieskumné účely obsahuje
a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno a priezvisko držiteľa osobitného povolenia,
c) názov a sídlo inštitúcie,
d) údaj o platnosti osobitného povolenia,
e) názov a číslo rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,
f) osobitné podmienky lovu rýb schválené ministerstvom životného prostredia, ak nie sú uvedené
v rybárskom poriadku,
g) názov výskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy, na plnenie ktorej bolo osobitné povolenie
vydané, a
h) informáciu o tom, že držiteľ osobitného povolenia písomne alebo elektronicky oznámi termín
a spôsob lovu hromadnými lovnými prostriedkami v rámci vedeckovýskumnej úlohy
a prieskumnej úlohy najmenej tri dni pred termínom lovu užívateľovi.
(4) Po ukončení vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy držiteľ osobitného povolenia
písomne aj elektronicky zašle ministerstvu životného prostredia správu o splnení úlohy; ak úlohu
nesplnil do 15. januára nasledujúceho roka, predloží predbežnú správu o plnení úlohy.
(5) Držiteľ osobitného povolenia podľa odseku 2 ministerstvu životného prostredia odovzdá
záznam do 15. januára; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa osobitné povolenie
vydalo, ryby nelovil. Odovzdanie záznamu v stanovenej lehote je podmienkou na opätovné vydanie
osobitného povolenia v nasledujúcom roku.
(6) Držiteľ osobitného povolenia podľa odseku 3 odovzdá správu o splnení vedeckovýskumnej
úlohy alebo prieskumnej úlohy alebo predbežnú správu o plnení úlohy do 15. januára
ministerstvu životného prostredia; správu alebo predbežnú správu odovzdá aj vtedy, ak v období,
na ktoré sa osobitné povolenie vydalo, ryby nelovil. Odovzdanie správy o splnení
vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy alebo predbežnej správy o plnení úlohy v lehote
podľa prvej vety je podmienkou pre opätovné vydanie osobitného povolenia v nasledujúcom roku.
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7
(7) Správa o splnení vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy podľa odseku 4 obsahuje
základnú informáciu o mieste vykonania úlohy, použití metodiky, spôsobe odlovu rýb a druhovej
skladbe ichtyofauny. Správa o splnenej úlohe sa uverejní na webovom sídle ministerstva životného
prostredia.
§ 10
Čas individuálnej ochrany rýb
(1) Čas individuálnej ochrany rýb sa ustanovuje na tieto druhy rýb takto:
a) od 1. januára do 15. marca – mieň sladkovodný (Lota lota),
b) od 1. januára do 31. mája
1. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
2. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
3. šťuka severná (Esox lucius),
c) od 1. januára do 15. júna
1. sumec veľký (Silurus glanis),
2. zubáč veľkoústy (Sander lucioperca),
3. zubáč volžský (Sander volgensis),
d) od 1. januára do 31. októbra – hlavátka podunajská (Hucho hucho); v hraničných vodách od
1. januára do 31. augusta,
e) od 15. marca do 31. mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio) v kaprových vodách; čas
individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené
v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy,
v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5
písm. b) zákona,
f) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Leuciscus aspius),
2. jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus],
3. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
4. jalec tmavý (Leuciscus idus),
5. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
6. jeseter sibírsky (Acipenser baeri),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena severná (Barbus barbus),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10. pleskáč siný (Ballerus ballerus),
11. pleskáč tuponosý (Ballerus sapa),
12. pleskáč vysoký (Abramis brama),
13. podustva severná (Chondrostoma nasus),
g) od 1. septembra do 15. apríla
1. pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),
Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
h) od 1. septembra do 28. februára – sih peleď (Coregonus peled),
i) od 1. januára do 31. decembra
1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris),
3. čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
4. čík európsky (Misgurnus fossilis),
5. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
6. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
7. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
8. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
9. hrúz Belingov (Romanogobio belingi),
10. hrúz fúzatý (Romanogobio uranoscopus),
11. hrúz karpatský (Gobio carpathicus),
12. hrúz Kesslerov (Romanogobio kesslerii),
13. hrúz tuponosý (Gobio obtusorostris),
14. hrúz Vladykov (Romanogobio vladykovi),
15. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii),
16. kapor sazan – divá forma (Cyprinus carpio),
17. karas zlatistý (Carassius carassius),
18. kolok veľký (Zingel zingel),
19. kolok vretenovitý (Zingel streber),
20. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
21. mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),
22. mihuľa potočná (Lampetra planeri),
23. mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),
24. mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),
25. mrena karpatská (Barbus carpathicus),
26. mrena poľská (Barbus waleckii),
27. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
28. ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
29. plotica lesklá (Rutilus virgo),
30. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
31. pĺž baltický (Sabanejewia baltica),
32. pĺž bulharský (Sabanejewia bulgarica),
33. pĺž krymský (Cobitis tanaitica),
34. pĺž podunajský (Cobitis elongatoides),
35. pĺž severný (Cobitis taenia),
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9
36. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
37. sih maréna (Coregonus maraena),
38. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).
(2) Druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) amur čierny (Mylopharyngodon piceus),
c) belička európska (Alburnus alburnus),
d) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
e) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua),
f) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
g) karas pruský (Carassius gibelio),
h) karas striebristý (Carassius auratus),
i) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
j) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
k) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
l) pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),
m) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
n) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
o) sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
p) slíž severný (Barbatula barbatula),
q) tilapia mozambická (Oreochromis mossambicus),
r) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
s) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
t) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
u) úhor európsky (Anguilla anguilla),
v) veslonos americký (Polyodon spathula),
w) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
x) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).
(3) Invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra:
a) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
b) býčko hlavatý (Ponticola kessleri),
c) býčko nahotemenný (Ponticola gymnotrachelus),
d) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
e) býčkovec amurský (Perccottus glenii),
f) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
g) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
h) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
i) sumček čierny (Ameiurus melas),
j) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
k) druhy rýb uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej
únie.3)
(4) Druhy rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy posudzované ako
invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) amur čierny (Mylopharyngodon piceus),
c) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
d) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
e) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis).
(5) Za prirodzené ekosystémy sa nepovažujú vodné nádrže, melioračné závlahové a odvodňovacie
kanály, plavebné a hydrotechnické kanály, rybníky a ostatné vodné plochy nachádzajúce sa mimo
inundačných území.
§ 11
Denný čas lovu rýb
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,
2. máj a august od 5.00 h do 21.00 h,
3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,
4. november a december od 7.00 h do 19.00 h,
b) lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júl a august od 4.00 h do 22.00 h,
2. september a október od 5.00 h do 21.00 h,
3. november a december od 7.00 h do 19.00 h,
c) kaprových vodách v mesiacoch
1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,
2. máj od 4.00 h do 24.00 h,
3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h.
(2) Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku
a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa
výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b) zákona.
§ 12
Lovná miera rýb
(1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm,
b) amur čierny (Mylopharyngodon piceus) 60 cm,
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11
c) boleň dravý (Leuciscus aspius) 40 cm,
d) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 80 cm,
e) jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] 25 cm,
f) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 cm,
g) jalec tmavý (Leuciscus idus) 30 cm,
h) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45 cm,
i) jeseter sibírsky (Acipenser baeri) 45 cm,
j) kapor rybničný (Cyprinus carpio) 40 cm,
k) lieň sliznatý (Tinca tinca) 30 cm,
l) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 33 cm,
m) mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm,
n) mrena severná (Barbus barbus) 40 cm,
o) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 30 cm,
p) pleskáč siný (Ballerus ballerus) 25 cm,
q) pleskáč tuponosý (Ballerus sapa) 25 cm,
r) pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm,
s) pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna) 15 cm,
t) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm,
u) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 27 cm,
v) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 50 cm,
w) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 27 cm,
x) sih peleď (Coregonus peled) 25 cm,
y) sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) 27 cm,
z) sumec veľký (Silurus glanis) 70 cm,
aa) šťuka severná (Esox lucius) 60 cm,
ab) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm,
ac) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis) 45 cm,
ad) úhor európsky (Anguilla anguilla) 50 cm,
ae) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 50 cm,
af) zubáč volžský (Sander volgensis) 35 cm.
(2) Najmenšia lovná miera rýb sa vzťahuje aj na ryby použité ako nástraha pri love rýb
v kaprových vodách.
(3) Najmenšia lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb:
a) belička európska (Alburnus alburnus),
b) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
c) býčko hlavatý (Ponticola kessleri),
d) býčko nahotemenný (Babka gymnotrachelus),
e) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
f) býčkovec amurský (Percottus glenii),
g) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
h) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephaluscernua),
i) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
j) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
k) karas pruský (Carassius gibelio),
l) karas striebristý (Carassius auratus),
m) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
n) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
o) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
p) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
q) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
r) ploska pásavá (Alburnides bipunctatus),
s) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
t) slíž severný (Barbatula barbatula),
u) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
v) sumček čierny (Ameiurus melas),
w) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
x) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
y) tilapia mozambická (Oreochromis mossambica)
z) veslonos americký (Polyodon spathula),
aa) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ab) živorodka pestrá (Poecilia reticulata),
ac) druhy rýb uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej
únie.3)
(4) Lovná miera rýb je celková dĺžka tela ryby, ktorá sa meria od predného konca hlavy až po
koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
(5) Užívateľ podľa miestnych podmienok môže do 30. septembra požiadať ministerstvo životného
prostredia o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb.
Zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno aj na druhy rýb, ktoré nemajú ustanovenú najmenšiu
lovnú mieru podľa odseku 3. Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej
miery rýb možno upraviť vždy na obdobie troch rokov s platnosťou od 1. januára nasledujúceho
roka; túto skutočnosť užívateľ zverejní v povolení alebo v rybárskom poriadku.
§ 13
Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ, inváznych nepôvodných druhov rýb a rýb
s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy
(1) Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ
a) belička európska (Alburnus alburnus),
b) blatniak tmavý (Umbra krameri),
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13
c) boleň dravý (Leuciscus aspius),
d) býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris),
e) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
f) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
g) čík európsky (Misgurnus fossilis),
h) hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
i) hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
j) hlavátka podunajská (Hucho hucho),
k) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua),
l) hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
m) hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
n) hrúz Belingov (Romanogobio belingi),
o) hrúz fúzatý (Romanogobio uranoscopus),
p) hrúz karpatský (Gobio carpathicus),
q) hrúz Kesslerov (Romanogobio kesslerii),
r) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
s) hrúz tuponosý (Gobio obtusirostris),
t) hrúz Vladykov (Romanogobio vladykovi),
u) jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus],
v) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
w) jalec tmavý (Leuciscus idus),
x) jeseter malý (Acipenser ruthenus),
y) jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii),
z) kapor rybničný (Cyprinus carpio),
aa) kapor sazan – divá forma (Cyprinus carpio),
ab) karas zlatistý (Carassius carassius),
ac) kolok veľký (Zingel zingel),
ad) kolok vretenovitý (Zingel streber),
ae) lieň sliznatý (Tinca tinca),
af) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
ag) lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
ah) mieň sladkovodný (Lota lota),
ai) mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),
aj) mihuľa potočná (Lampetra planeri),
ak) mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),
al) mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),
am) mrena karpatská (Barbus carpathicus),
an) mrena poľská (Barbus waleckii),
Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
ao) mrena severná (Barbus barbus),
ap) mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
aq) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
ar) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
as) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
at) pleskáč siný (Ballerus ballerus),
au) pleskáč tuponosý (Ballerus sapa),
av) pleskáč vysoký (Abramis brama),
aw) pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),
ax) ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
ay) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
az) plotica lesklá (Rutilus virgo),
ba) plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
bb) pĺž baltický (Sabanejewia baltica),
bc) pĺž bulharský (Sabanejewia bulgarica),
bd) pĺž krymský (Cobitis tanaitica),
be) pĺž podunajský (Cobitis elongatoides),
bf) pĺž severný (Cobitis taenia),
bg) pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
bh) podustva severná (Chondrostoma nasus),
bi) pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario),
bj) slíž severný (Barbatula barbatula),
bk) sumec veľký (Silurus glanis),
bl) šabľa krivočiara (Pelecus cultratus),
bm) šťuka severná (Esox lucius),
bn) úhor európsky (Anguilla anguilla),
bo) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca),
bp) zubáč volžský (Sander volgensis).
(2) Invázne nepôvodné druhy rýb
a) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
b) býčko hlavatý (Ponticola kessleri),
c) býčko nahotemenný (Ponticola gymnotrachelus),
d) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
e) býčkovec amurský (Perccottus glenii),
f) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
g) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
h) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
i) sumček čierny (Ameiurus melas),
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15
j) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus).
(3) Druhy rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) amur čierny (Mylopharyngodon piceus),
c) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
d) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
e) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis).
(4) Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ podľa odseku 1 obsahuje súčasne známe druhy rýb
a mihúľ s výskytom alebo potenciálnym výskytom v povodiach na území Slovenskej republiky.
(5) Na invázne nepôvodné druhy vodných bezstavovcov sa vzťahuje osobitný predpis.4)
§ 14
Množstvo úlovkov a ich evidencia
(1) Loviaci [§ 2 ods. 2 písm. l) zákona] pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateľne, bez
možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude
lov vykonávať. Tabuľka záznamu a spôsob zapisovania údajov do záznamu sú uvedené v prílohe
č. 18.
(2) Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych
revíroch, najviac
a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého,
alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa
sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo
dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo
dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa
tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa
potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb
neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,
b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť
rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10
ods. 3.
(3) Užívateľ môže po analýze stavu pôvodných druhov rýb do 30. septembra požiadať
ministerstvo životného prostredia o dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu
privlastnených úlovkov podľa odseku 2 písm. a).
(4) Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku 2 v rámci povolenia
vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí.
(5) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 presiahne 5 kg,
loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
(6) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako
5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
(7) Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ.
Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku
platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku pri
Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.
(8) Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom
uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 písm. a) zapisuje
loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do
záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci
neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb
v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na
záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov
určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za
vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona.
(9) Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 ustanovenú lovnú
mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom
pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka
záznamu.
(10) Privlastnené druhy rýb, ktoré podľa § 12 ods. 3 nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje
loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby
uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.
(11) Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3 zapisuje loviaci do
samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu uvedie druh ryby, množstvo
a ich celkovú hmotnosť.
(12) Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je
držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym
prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých
druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa
sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého,
podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo lososovitých
druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho
denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho vo veku od 3 do 6 rokov vedie
sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo
osobitného povolenia.
(13) Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá
je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným
rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet
všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného,
lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa
dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa
tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť
úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní
rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na
tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov
zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia
alebo osobitného povolenia.
(14) Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia,
môže loviť ryby ako plnoletá osoba.
(15) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa
nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou
udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17
(16) Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych
sieťkach, prechovávacích vakoch, alebo v iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov rýb je
možné aj pomocou prechovávacích spon a karabín, ktoré je potrebné viditeľne označiť.
(17) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá, aby ju bez
týrania usmrtil; to sa vzťahuje aj na všetky invázne nepôvodné druhy rýb.5) Ak loviaci ulovenú
rybu nevie spoľahlivo určiť, vráti ju späť do vody. Ak je ryba označená viditeľnou značkou, túto
skutočnosť uvedie do záznamu s uvedením druhu, dĺžky, hmotnosti a takto označenú rybu vráti
s náležitou opatrnosťou späť do vody.
(18) Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu
znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta
lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie
vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.
(19) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú
mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť
loviaci s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú
akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci
prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
(20) Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač
háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na
kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb
a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb
možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu. Vzor prepočítavacej
tabuľky je uvedený v prílohe č. 19.
(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení
jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa
povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá,
užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
§ 15
Rybársky pretek a športový rybársky pretek
(1) Podmienky rybárskeho preteku a športového rybárskeho preteku písomnou formou určuje
užívateľ a pre účastníka rybárskeho preteku a športového rybárskeho preteku sú záväzné.
(2) Počas rybárskeho preteku môže pretekár prechovávať v rybárskej sieťke ulovené ryby len
v rámci povoleného množstva podľa § 14 odseku 2. Užívateľ vedie evidenciu privlastnených rýb
počas rybárskeho preteku.
(3) Počas športového rybárskeho preteku môže pretekár prechovávať v rybárskej sieťke ulovené
ryby aj nad rámec povoleného množstva podľa § 14 odseku 2.
(4) Pretekár môže prechovávať v rybárskej sieťke aj druhy rýb, ktoré sú počas športového
rybárskeho preteku v čase individuálnej ochrany a nedosahujú lovnú mieru podľa § 12.
(5) Ryby prechovávané v rybárskej sieťke sa po skončení športového rybárskeho preteku
šetrným spôsobom pustia späť do rybárskeho revíru, alebo iného rybárskeho revíru určeného
užívateľom.
(6) Počas rybárskeho preteku alebo športového rybárskeho preteku nie je dovolené prechovávať
v rybárskej sieťke ryby podľa § 10 ods. 1 písm. i).
Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
§ 16
Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnych udalostí
Počas mimoriadnej udalosti užívateľ vykonáva
a) opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality,
b) opatrenia na navrátenie rýb späť do pôvodného rybárskeho revíru,
c) opatrenia uložené v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy a
d) zber uhynutých rýb a ich likvidáciu.
§ 17
Skúška rybárskej stráže
(1) Skúška rybárskej stráže sa vykonáva na strednej odbornej škole so študijným odborom
rybárstvo alebo v iných ministerstvom životného prostredia určených vzdelávacích inštitúciách.
(2) Vzdelávanie rybárskej stráže zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.
(3) Obsahom vzdelávania rybárskej stráže sú
a) právne predpisy upravujúce rybárstvo,
b) ustanovenia právnych predpisov trestného práva a správneho práva týkajúce sa rybárstva,
c) ustanovenia vybraných právnych predpisov upravujúce ochranu vôd a ochranu životného
prostredia a
d) základy biológie a určovanie druhov rýb.
(4) O úspešnom vykonaní skúšky rybárskej stráže vydá stredná odborná škola alebo vzdelávacia
inštitúcia podľa odseku 1 osvedčenie o odbornej spôsobilosti rybárskej stráže. Vzor návrhu
užívateľa na vymenovanie rybárskej stráže je uvedený v prílohe č. 20.
(5) Preukaz člena rybárskej stráže obsahuje zobrazenie podoby tváre držiteľa, evidenčné číslo
preukazu, číslo služobného odznaku rybárskej stráže (ďalej len „služobný odznak“), názov
a potvrdenie okresného úradu, ktorý preukaz člena rybárskej stráže vydal, meno a priezvisko
držiteľa a rozsah pôsobnosti. Vzor preukazu člena rybárskej stráže je uvedený v prílohe č. 21.
(6) Služobný odznak je vyrobený z bieleho kovu v tvare elipsy, ktorého výška je 6 cm a šírka 3,3
cm. Uprostred elipsy je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým sa nachádzajú tri lipové
listy. V hornej časti obvodového pásu je nápis „Rybárska stráž“ a v dolnej časti štvormiestne
identifikačné číslo s predradenou skratkou okresu prislúchajúcou okresnému úradu, ktorý
služobný odznak vydal. Skratka okresu na služobnom odznaku neurčuje rozsah pôsobnosti člena
rybárskej stráže. Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 22.
(7) Člen rybárskej stráže nosí pri výkone svojej činnosti služobný odznak na viditeľnom mieste.
(8) Evidencia rybárskej stráže obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu člena rybárskej stráže,
b) číslo preukazu člena rybárskej stráže a číslo služobného odznaku,
c) názov a sídlo užívateľa, ktorý rybársku stráž navrhol na vymenovanie, a
d) rozsah pôsobnosti člena rybárskej stráže.
(9) Člen rybárskej stráže sa zúčastňuje pravidelného vzdelávania organizovaného užívateľom.
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19
§ 18
Spôsoby lovu rýb
(1) Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú
z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže
a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa
nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.
(2) Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú
z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika,
ktorý umožňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto. Užívateľ môže po dohode so
správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť
zavážania nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ oznámi ministerstvu životného
prostredia do 30. septembra a zverejní ho v povolení alebo v rybárskom poriadku.
(3) Loviaci pri love podľa odsekov 1 a 2 môže na označenie lovného miesta použiť výhradne
tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.
(4) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta
s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a jednej vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha
ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto
spôsobe lovu nemôže byť súčasne používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny,
sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou.
(5) Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho
prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako
nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť
nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 10
cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.
(6) Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíru
vytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou maximálne
25 x 25 cm alebo 25 cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod
ľadom určí užívateľ. Povoleným spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod
ľadom je na vlastné nebezpečie a podmienky takéhoto lovu určí užívateľ a uvedie v povolení alebo
rybárskom poriadku. Zoznam takýchto revírov platný na obdobie troch rokov užívateľ oznámi
ministerstvu životného prostredia do 31. marca.
(7) Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac
1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za
lov rýb na jednu udicu a jeho použitie je možné len na kaprových vodách.
(8) Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu má rybársky
prút nadohľad a môže s ním včas manipulovať.
(9) Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť
všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich
najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.
§ 19
Osvetlenie miesta lovu
Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou
svetla, ktorá umožní jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho
Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
člna, sa za osvetlenie miesta lovu považuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo
osvetlenie umiestnené na rybárskom člne.
§ 20
Oznamovanie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri
(1) Správca vodného toku písomne alebo elektronicky oznámi užívateľovi začiatok realizácie
udržiavacích prác alebo stavebných prác, pri ktorých dôjde k zásahu do rybárskeho revíru.
(2) Užívateľ pred začiatkom realizácie udržiavacích prác alebo stavebných prác vykoná podľa
možnosti potrebné opatrenia tak, aby eliminoval prípadné škody na obsádke rýb dotknutého
rybárskeho revíru.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na správcu vodného toku a užívateľa nevzťahujú, ak ide
o výkon zabezpečovacích prác počas povodne s vyhláseným stupňom povodňovej aktivity alebo pri
bezprostrednom odstraňovaní povodňových škôd alebo iných mimoriadnych udalostí.
§ 21
Oznamovanie termínov zarybňovania rybárskeho revíru a informácie o zarybnení rybárskeho
revíru
(1) Užívateľ písomne alebo elektronicky oznámi správcovi vodného toku plánované termíny
zarybňovania rybárskych revírov a poskytne informáciu o vykonanom zarybnení rybárskych
revírov, v ktorých správca vodného toku plánuje realizáciu udržiavacích prác alebo stavebných
prác, pri ktorých dôjde k zásahu do rybárskeho revíru.
(2) Užívateľ 30 dní pred oznámeným výkonom udržiavacích prác alebo stavebných prác alebo
počas oznámeného výkonu udržiavacích prác alebo stavebných prác zarybňovanie dotknutého
rybárskeho revíru alebo jeho časti neuskutočňuje.
§ 22
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1) Označenie rybárskeho revíru podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 je platné do
31. decembra 2021.
(2) Preukazy a odznaky členov rybárskej stráže vydané podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2018 sú platné do 31. decembra 2023.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
László Sólymos v. r.
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21
1) § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3) Článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii
a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. V. EÚ L 317/35,
4. 11. 2014.).
4) § 7a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
5) § 7a ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_1.pdf
VZOR
číslo revíru: názov:
účel: užívateľ:
stupeň ochrany:
hranice a popis revíru:
územné začlenenie – okres:
povodie hlavného toku:
charakteristika revíru: správca toku, nádrže:
dĺžka,vodná plocha revíru:
minimálne zarybnenie:
hlavný prítok (vn):
R E V Í R N Y L I S T
organizačná zložka užívateľa:
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23
Príloha č. 2
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_2.pdf
Vzor
Výkaz o zarybnení
Výkaz o zarybnení – kaprové vody
Rybársky revír: Užívateľ:
Roky: Organizačná zložka užívateľa:
Druh Násady Rok: Rok: Rok: Celkové zarybnenie Poznámka
Min.
zarybnenie
Skutočnosť Min.
zarybnenie
Skutočnosť Min.
zarybnenie
Skutočnosť
Kapor
rybničný
Ko0 ks
Kr ks
K1 ks
K2 Kg/ks
K3 Kg/ks
Šťuka
severná
Šo ks
Šr ks
Š1 Kg/ks
Zubáč
veľkoústy
Zui ks
Zu1 ks
Zu2 Kg/ks
Lieň
sliznatý
L2 ks
Sumec
veľký
Sur ks
Amur biely Ab1,2 ks
Tolstolobik
biely
Tb1,2 Kg/ks
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: Odtlačok úradnej pečiatky:
Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_3.pdf
Vzor
Výkaz o zarybnení
Výkaz o zarybnení – pstruhové vody
Rybársky revír: Užívateľ:
Roky: Organizačná zložka užívateľa:
Druh Násady Rok: Rok: Rok: Celkové zarybnenie
Poznámka
Min.
zarybnenie
Skutočnosť Min.
zarybnenie
Skutočnosť Min.
zarybnenie
Skutočnosť
Pstruh
potočný
Pp0 ks
Ppr ks
Pp1 ks
Pp2 Kg/ks
Pstruh
dúhový
Pdr ks
Pd1 ks
Pd2 Kg/ks
Sivoň
potočný
Sir ks
Si1 ks
Si2 ks
Lipeň
tymianový
Li1 ks
Hlavátka
podunajská
Hl1 ks
Hl2 Kg/ks
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: Odtlačok úradnej pečiatky:
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25
Príloha č. 4
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_4.pdf
Vzor
Výkaz o zarybnení
Výkaz o zarybnení – lipňové vody
Rybársky revír: Užívateľ:
Roky: Organizačná zložka užívateľa:
Druh Násady Rok: Rok: Rok: Celkové zarybnenie Poznámka
Min.
zarybnenie
Skutočnosť Min.
zarybnenie
Skutočnosť Min.
zarybnenie
Skutočnosť
Lipeň
tymianový
Li1 ks
Pstruh
potočný
Pp0 ks
Ppr ks
Pp1 ks
Pp2 Kg/ks
Pstruh
dúhový
Pdr ks
Pd1 ks
Pd2 Kg/ks
Sivoň
potočný
Sir ks
Si1 ks
Si2 ks
Podustva
severná
Pds1 ks
Pds2 ks
Hlavátka
podunajská
Hl1 ks
Hl2 Kg/ks
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: Odtlačok úradnej pečiatky:
Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_5.pdf
VZOR
Výkaz o úlovkoch a návštevnosti rybárskeho revíru
Výkaz o úlovkoch – vody kaprové
Rybársky revír: Užívateľ :
Organizačná zložka užívateľ a:
Rok
Kapor
Lieň
Pleskáč
Jalec
Podustva
Mrena
Nosáľ
Karas
Boleň
Amur
Tolstolobik
Šťuka
Zubáč
Sumec
Ostriež
Úhor
Počet návštev
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27
Príloha č. 6
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_6.pdf
Rybársky revír: U ž í v a t e ľ :
Organizačná zložka užívateľa:
Pstruh potočný Pstruh dúhový Sivoň Lipeň Jalec Podustva Mrena Hlavátka Počet návštev
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
Rok
Výkaz o úlovkoch - vody pstruhové
VZOR
Výkaz o úlovkoch a návštevnosti rybárskeho revíru
Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_7.pdf
Rybársky revír: U ž í v a t e ľ :
Organizačná zložka užívateľa:
Lipeň Pstruh potočný Pstruh dúhový Sivoň Jalec hlavatý Podustva Mrena Hlavátka Počet návštev
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
Výkaz o úlovkoch - vody lipňové
Rok
VZOR
Výkaz o úlovkoch a návštevnosti rybárskeho revíru
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29
Príloha č. 8
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_8.pdf
Číslo
rybárskeho
revíru
Výmera
(ha)
45 cm
Organizačná zložka užívateľa
Charakter Účel
Užívateľ
40 cm
50 cm
Tabuľa a Dodatková tabuľa
VZOR
60 cm
Pozor, zvýšený obsah škodlivých látok vo svalovine rýb!
Z dôvodu ochrany zdravia sa zakazuje ryby ulovené v
tomto revíri konzumovať!
Názov rybárskeho revíru
Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 9
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_9.pdf
VZOR
Dodatková tabuľa o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb
VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB
Druh vysadených rýb
Čas, keď nemožno loviť ryby
50 cm
Dodatková tabuľa o časovom obmedzení lovu vysadených druhov
rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru
ZÁKAZ LOVU VYSADENÝCH DRUHOV RÝB
DOSAHUJÚCICH NAJMENŠIU LOVNÚ MIERU
Druh vysadených rýb
Čas, keď nemožno loviť ryby
50 cm
40 cm 40 cm
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31
Príloha č. 10
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_10.pdf
Vzor
Zarybňovací plán rybárskeho revíru
Zarybňovací plán rybárskeho revíru – kaprové vody
Rybársky revír: Názov: Číslo: Užívateľ:
Roky: Organizačná zložka užívateľa:
Druh Násady Rok: Rok: Rok: Plánované množstvo
Spolu
Poznámka
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Kapor
rybničný
Ko0 ks
Kr ks
K1 ks
K2 Kg/ks
K3 Kg/ks
Šťuka
severná
Šo ks
Šr ks
Š1 Kg/ks
Zubáč
veľkoústy
Zui ks
Zu1 ks
Zu2 Kg/ks
Lieň
sliznatý
L2 ks
Sumec
veľký
Sur ks
Amur biely Ab1,2 ks
Tolstolobik Tb1,2 Kg/ks
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: Odtlačok úradnej pečiatky:
Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 11
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_11.pdf
Vzor
Zarybňovací plán rybárskeho revíru
Zarybňovací plán rybárskeho revíru – pstruhové vody
Rybársky revír: Názov: Číslo: Užívateľ:
Roky: Organizačná zložka užívateľa:
Druh Násady Rok: Rok: Rok: Plánované množstvo
Spolu
Poznámka
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Pstruh
potočný
Pp0 ks
Ppr ks
Pp1 ks
Pp2 Kg/ks
Pstruh
dúhový
Pdr ks
Pd1 ks
Pd2 Kg/ks
Sivoň
potočný
Sir ks
Si1 ks
Si2 ks
Lipeň
tymianový
Li1 ks
Hlavátka
podunajská
Hl1 ks
Hl2 Kg/ks
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: Odtlačok úradnej pečiatky:
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33
Príloha č. 12
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_12.pdf
Vzor
Zarybňovací plán rybárskeho revíru
Zarybňovací plán rybárskeho revíru – lipňové vody
Rybársky revír: Názov: Číslo: Užívateľ:
Roky: Organizačná zložka užívateľa:
Druh násady Rok: Rok: Rok: Plánované množstvo
Spolu
Poznámka
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Min.
zarybnenie
Plánované
množstvo
Lipeň
tymianový
Li1 ks
Pstruh
potočný
Pp0 ks
Ppr ks
Pp1 ks
Pp2 Kg/ks
Pstruh
dúhový
Pdr ks
Pd1 ks
Pd2 Kg/ks
Sivoň
potočný
Sir ks
Si1 ks
Si2 ks
Podustva
severná
Pds1 ks
Pds2 ks
Hlavátka
podunajská
Hl1 ks
Hl2 Kg/ks
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu: Odtlačok úradnej pečiatky:
Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 13
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_13.pdf
Kategória
Slovenský názov Latinský názov Označenie
Kapor rybničný Cyprinus carpio K2,3 1 ks K2,3 = 15 ks K1, (1 ks K1= 15 ks Kr=25 ks Ko)
Lieň sliznatý Tinca tinca L2,1 1 ks L2 = 15 ks L1
Pleskáč vysoký Abramis brama Pv2 1 ks Pv2 = 15 ks Pv1
Amur biely Ctenopharyngodon idella A1 1 ks A1 = 100 ks vreckového plôdika
Tolstolobik biely Hypophthalmichtys molitrix Tb1 1 ks Tb1 = 3 ks do 6 cm
Tolstolobik pestrý Hypophthalmichtys nobilis Tp1 1 ks Tp1 = 1 ks nad 6 cm
Karas striebristý Carassius auratus Ka2 1 ks Ka2 = 15 ks Ka1
Šťuka severná Esox lucius Š1 1ks Š1 = 5ks Šr (do 5 cm) = 2ks Šr (do 10 cm) = 200ks Šo
Šťuka severná Esox lucius Š>1 1 ks Š>1 (do 40 cm) = 3 ks Š1, 1 ks Š>1 (nad 40 cm) = 4 ks Š1
Zubáč veľkoústy Sander lucioperca Zu1 1ks Zu1 =5ks Zur (do 6 cm) =2ks Zur (do 10 cm)=200ks Zui a Zuo
Zubáč veľkoústy Sander lucioperca Zu>1 1 ks Zu>1 (do 30 cm) =3 ks Zu1, 1 ks Zu>1 (nad 30 cm) =4 ks Zu1
Sumec veľký Silurus glanis Su1 1ks Su1 = 2ks Sur (do 10 cm) = 0,25 ks Su2
Úhor európsky Anguilla anguilla Úm 1 ks násady (do xy cm) = 10 ks monté (do xy cm)
Hlavátka podunajská Hucho hucho H1 1 ks rôčka = 15 ks rýchleného plôdika do 3 cm
Pstruh potočný Salmo trutta m. fario Pp1 1 ks rôčka = 5 ks rýchleného plôdika do 5 cm
Pstruh dúhový Oncorhynchus mykiss Pd1 1 ks rôčka = 2 ks polrôčka
Sivoň potočný Salvalinus fontinalis Si1 1 ks rôčka = 0,3 ks dvojrôčka
Lipeň tymiánový Thymallus thymallus Li1
Podustva severná Chondrostoma nasus Pds2 1 ks dvojrôčka = 2 ks rôčka = 200 ks vreckového plôdika
Nosáľ sťahovavý Vimba vimba No2 1 ks dvojrôčka = 6 ks rôčka do 6 cm
Boleň dravý Leuciscus aspius Bo1 1 ks rôčka = 1 ks nad 6 cm = 3 ks do 6 cm
Mrena severná Barbus barbus Ms1 1 ks Ms1 = 100 ks vreckového plôdika
Jalec hlavatý Leuciscus (Squalius)
cephalus Jh1 1 ks Jh1 = 0,5 ks dvojročnej násady
Mieň sladkovodný Lotta lotta M1 1 ks M1 = 1000 ks vreckového plôdika M0
DRUH RYBY
PREPOČÍTAVACIE KOEFICIENTY
Prevodník násad rýb na prepočítavanie
vekových kategórií násad rýb pri zarybňovaní rybárskych revírov
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 35
Legenda: V treťom stĺpci veľké písmená abecedy znamenajú začiatočné písmeno slovenského názvu rýb a malé číslo (dolný index)
vyjadruje ich vek, resp. počet prežitých vegetačných období, napr. K1, K2 (kapor jednoročný, kapor dvojročný), Š1 (šťuka jednoročná), L2
(lieň dvojročný) a pod. Ak existuje viac druhov s rovnakým rodovým menom, napr. pstruh potočný a pstruh dúhový, pre označenie sa
použije prvé veľké písmeno z rodového názvu a za ním hneď prvé malé písmeno z druhového názvu doplnené o číslo v dolnom indexe
(Pp1 – pstruh potočný jednoročný, Pd2 – pstruh dúhový dvojročný). V prípadoch, keď sa rodové názvy začínajú na rovnaké písmeno –
napr. lieň a lipeň, alebo ak by išlo o grafologické spodobovanie pri označovaní - napr. šťuka a sumec – na označovanie rýb sa použijú
prvé dve písmena z rodového názvu, pričom prvé je veľké a druhé malé, doplnené o číslo v dolnom indexe (napr. Li 1 – lipeň jednoročný,
Su2 – sumec dvojročný a pod.). U rýb, ktoré neprežili ani jedno vegetačné obdobie, sa uvádza nasledujúce označenie: Zu i – ikry zubáča,
Š0 – vreckový plôdik šťuky, Pdk – odkŕmený plôdik pstruha dúhového, Kr – rýchlený plôdik kapra a pod. Pri jednoročných kategóriách
lososovitých, lipňovitých, sihovitých a dravých druhov rýb sa používa výraz rôčik (ročiak), a nie plôdik, ktorý sa používa pri ostatných
druhoch rýb.
Strana 36 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 14
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_14.pdf
.....................................................................................................................................................
Užívateľ rybárskeho revíru alebo organizačná zložka užívateľa
V .......................... dňa ....................
Okresný úrad v ......................
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vec
Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára
Užívateľ rybárskeho revíru/organizačná zložka užívateľa podľa § 6 ods. 6 zákona č.
216/2018 Z. z. o rybárstve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov týmto podáva
návrh na vymenovanie za rybárskeho hospodára
meno a priezvisko .................................................
dátum a miesto narodenia .................................................
rodné číslo .................................................
adresa trvalého bydliska .................................................
číslo občianskeho preukazu .................................................
Príloha:
 Zoznam rybárskych revírov s ich presným názvom a číslom, na ktoré sa má podľa § 6 ods.
7 zákona pôsobnosť rybárskeho hospodára vzťahovať.
 Preukázanie vzdelania podľa § 6 ods. 9 písm. a), b), c) alebo d) zákona alebo úspešného
absolvovania skúšky rybárskeho hospodára a trojročnej praxe v oblasti rybárstva podľa § 6
ods. 9 písm. e) zákona.
 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 6 ods. 10 zákona.
 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
..................................................
Odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
užívateľa alebo organizačnej zložky užívateľa
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 37
Príloha č. 15
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_15.pdf
Evidenčné číslo xxxxx
Fotografia
Priezvisko xxxxxx
Meno xxxx
35,0 mm
Užívateľ rybárskeho revíru: ......................................................
Číslo rybárskeho revíru: ..........................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Vydal:
Dňa:
Predná a zadná strana sú v bielom prevedení. Na prednej strane
vedľa fotografie sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky v originálnych farbách
s veľkosťou 48 mm x 39 mm.
PREUKAZ RYBÁRSKEHO HOSPODÁRA
pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený
105,0 mm
Preukaz rybárskeho hospodára nahrádza povolenie
na rybolov a rybársky lístok vzťahujúce sa na rybársky revír,
VZOR
PREUKAZ RYBÁRSKEHO HOSPODÁRA
Meno, priezvisko, podpis a
odtlačok úradnej pečiatky:
75,0 mm
45,0 mm
S L O V E N S K Á R E P U B L I K A
Strana 38 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 16
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_16.pdf
RYBÁRSKY LÍSTOK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
25,0 mm
20,0 mm
RYBÁRSKY LÍSTOK
75,0 mm
Predná a zadná strana sú v bielom prevedení.
Na prednej strane je v hornej polovici
umiestnený štátny znak Slovenskej republiky
v originálnych farbách.
75,0 mm
105,0 mm
105,0 mm
Číslo rybárskeho lístka: ..........................
Priezvisko: ..............................................
Meno: .....................................................
Číslo občianskeho preukazu alebo pasu:
...............................................................
Štátna príslušnosť: ..................................
Platnosť od: ...................do ....................
V ................................ dňa ....................
.................................
odtlačok úradnej
pečiatky
Meno, priezvisko a podpis
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 39
Príloha č. 17
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_17.pdf
VZOR
Prijaté dňa:
Žiadosť
o vydanie osobitného povolenia na rybolov na rok ..............
Meno a priezvisko žiadateľa:
Adresa – ulica: Obec: PSČ:
Osobitné povolenie na rybolov sa žiada podľa § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
□ pre potreby diplomatických zastupiteľstiev *)
□ vo verejnom záujme **)
□ na vedeckovýskumné a prieskumné účely ***)
Poznámka: Krížikom označte účel, na ktorý má byť osobitné povolenie na rybolov vydané
Zdôvodnenie:
Dátum a podpis žiadateľa:
Vyjadrenie (odporúčanie) štatutárneho zástupcu organizácie:****)
Dátum ................................ ...........................................
odtlačok úradnej pečiatky meno a priezvisko, funkcia
podpis
*) Časť Zdôvodnenie sa nevypĺňa.
**) V časti Zdôvodnenie sa uvedú dôvody na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme.
***) V časti Zdôvodnenie štatutárny zástupca uvedie meno a priezvisko zamestnanca, ktorému sa má osobitné povolenie na rybolov vydať,
rybárske revíry, na ktoré sa má osobitné povolenie vzťahovať, a názov vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy, na ktorej plnenie
sa má osobitné povolenie na rybolov vydať.
****) Štatutárny zástupca organizácie sa k žiadosti o vydanie osobitného povolenia vyjadruje, ak je žiadateľom o vydanie osobitného
povolenia vrcholový športovec, umelec a vedecký pracovník alebo výskumný pracovník. Ak je žiadateľom o vydanie osobitného povolenia
člen Slovenského rybárskeho zväzu, ktorému sa osobitné povolenie vydáva za zásluhy o rozvoj rybárstva, k žiadosti o vydanie osobitného
povolenia sa vyjadruje vrcholný orgán Slovenského rybárskeho zväzu. K žiadosti o vydanie osobitného povolenia pre potreby diplomatického
zastupiteľstva sa vyjadruje vedúci tohto zastupiteľstva (vedúci zastupiteľského úradu).
Strana 40 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Vyplní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Informácia o žiadateľovi alebo osobe, ktorá podala žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre
potreby diplomatických zastupiteľstiev alebo vo verejnom záujme o tom, či:
a) sa dopustil priestupku alebo spáchal trestný čin pytliactva na úseku rybárstva na území Slovenskej republiky
□ áno
□ nie
b) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch do 15. januára
□ áno
□ nie
c) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch po 15. januári
□ áno
□ nie
Dátum ..................................................
generálny riaditeľ sekcie vôd
Vyjadrenie k žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre potreby diplomatických zastupiteľstiev alebo
vo verejnom záujme:
□ súhlasím
□ nesúhlasím
Dátum ..................................................
minister
Informácia o osobe, ktorá podala žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov, na plnenie
vedeckovýskumných úloh a prieskumných úloh o tom, či:
a) sa dopustil priestupku alebo spáchal trestný čin pytliactva na úseku rybárstva na území Slovenskej republiky
□ áno
□ nie
b) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch v termíne a správu o priebežnom plnení alebo splnil úlohy
t. j. do 15. januára nasledujúceho roka
□ áno
□ nie
c) odovzdal záznam o dochádzke k vode a úlovkoch a správu o priebežnom plnení alebo splnil úlohy
po 15. januári nasledujúceho roka
□ áno
□ nie
Dátum ...............................................
riaditeľ odboru štátnej vodnej správy
a rybárstva
Vyjadrenie k žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov, na plnenie vedeckovýskumných úloh
a prieskumných úloh:
□ súhlasím
□ nesúhlasím
Dátum ....................................................
generálny riaditeľ sekcie vôd
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 41
Príloha č. 18
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_18.pdf
VZOR
Tabuľka záznamu
Dátum
Číslo revíru
(Úlovok)
Kontrola
Druh
ryby
Počet
ks
Dĺžka Hmotnosť
cm kg
Spôsob zapisovania údajov do záznamu
Dátum
Číslo revíru
Úlovok
Kontrola
Druh ryby Počet
ks
Dĺžka Hmotnosť
cm kg
16.04. 3 0350 4 Pp 1 27 0,19
16.04. 3 6040 4 -------------
-------------
-------
-------
----
-------
-------
----------
----
16.04. 3 0350 4 Pd 1 32 0,40
16.04. 3 0350 4 -------------
-------------
-------
-------
----
-------
-------
----------
----
01.06. 3 5340 1 kapor 1 50 2,74
20.07. 4 3450 1 ostatné 15 ------ 0,80
Strana 42 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 19
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_19.pdf
Prepočítavacia tabuľka dĺžkovo-hmotnostných ukazateľov vybraných druhov ryb
(Údaje v tabulke sú orientačné a slúžia na vyplňovanie hmotnosti v prehľade o úlovkoch)
CD - celková dlžka tela ryby M - hmotnosť
KAPOR ZUBÁČ ŠŤUKA AMUR PLESKÁČ VYSOKÝ LIPEŇ PSTRUH POTOČNÝ PSTRUH DÚHOVÝ
CD
v cm
M
v kg
CD
v cm
M
v kg
CD
v cm
M
v kg
CD
v cm
M
v kg
CD
v cm
M
v kg
CD
v cm
M
v kg
CD
v cm
M
v kg
CD
v cm
M
v kg
40 1,38 50 1,24 60 1,54 70 4,90 20 0,09 30 0,25 27 0,19 27 0,25
41 1,44 51 1,31 65 1,95 71 5,20 23 0,12 31 0,27 28 0,21 28 0,27
42 1,55 52 1,39 70 2,54 72 5,40 25 0,15 32 0,29 29 0,23 29 0,30
43 1,68 53 1,49 75 3,20 73 5,60 28 0,20 33 0,32 30 0,25 30 0,32
44 1,82 54 1,55 80 4,00 74 5,80 30 0,24 34 0,35 31 0,28 31 0,36
45 1,95 55 1,67 85 4,90 75 6,00 32 0,28 35 0,37 32 0,31 32 0,40
46 2,08 56 1,76 90 5,95 76 6,20 34 0,32 36 0,41 33 0,34 33 0,44
47 2,24 57 1,87 95 7,25 78 6,50 36 0,42 37 0,44 34 0,38 34 0,47
48 2,42 58 1,97 100 8,60 80 7,00 38 0,51 38 0,47 35 0,42 35 0,51
49 2,58 59 1,09 105 9,85 82 7,50 40 0,62 39 0,50 36 0,46 36 0,55
50 2,74 60 2,20 110 11,80 84 8,00 42 0,72 41 0,58 37 0,50 37 0,60
55 3,75 65 2,85 120 15,80 85 8,40 44 0,81 42 0,62 38 0,54 40 0,74
60 4,82 70 3,40 SUMEC 90 9,70 46 0,97 43 0,66 39 0,58 42 0,84
70 7,85 80 5,42 70 2,57 95 11,40 50 1,39 44 0,70 40 0,63 44 0,96
75 9,68 85 6,60 80 3,85 100 12,90 52 1,86 45 0,74 42 0,73 46 1,11
80 11,88 90 8,00 90 5,47 54 2,15 46 0,80 44 0,85 48 1,21
85 14,04 95 9,40 100 7,50 56 2,45 47 0,83 46 0,96 50 1,39
90 16,18 100 11,20 110 9,98 59 2,78 50 0,99 48 1,08
95 18,34 120 12,96 61 3,15 50 1,18
100 20,55 140 20,58 63 3,50
160 30,72 66 3,95
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 43
Príloha č. 20
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_20.pdf
.....................................................................................................................................................
Užívateľ rybárskeho revíru alebo organizačná zložka užívateľa
V .......................... dňa ....................
Okresný úrad v ......................
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vec
Návrh na vymenovanie rybárskej stráže
Užívateľ rybárskeho revíru/organizačná zložka užívateľa podľa § 23 ods. 1 zákona č.
216/2018 Z. z. o rybárstve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 písm. j) vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov žiada
o vymenovanie za rybársku stráž
meno a priezvisko .................................................
dátum a miesto narodenia .................................................
rodné číslo .................................................
adresa trvalého bydliska .................................................
číslo občianskeho preukazu .................................................
Príloha:
 Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 6 ods. 10 zákona, ktorý sa vydáva na
preukázanie bezúhonnosti podľa § 23 ods. 3 písm. b) zákona.
 Preukázanie vzdelania podľa § 23 ods. 3 písm. c) zákona.
 Preukázanie zdravotnej spôsobilosti podľa § 23 ods. 3 písm. d) zákona v spojitosti s § 23
ods. 4 a 5 zákona.
 Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony podľa § 23 ods. 3 písm. e) zákona.
 Preukázanie odbornej spôsobilosti podľa § 23 ods. 3 písm. f) zákona.
 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
.........................................................
Odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
užívateľa alebo organizačnej zložky užívateľa
Strana 44 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Príloha č. 21
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_21.pdf
VZOR
PREUKAZ RYBÁRSKEJ STRÁŽE
S L O V E N S K Á R E P U B L I K A
PREUKAZ RYBÁRSKEJ STRÁŽE
45,0 mm
Fotografia
Evidenčné číslo xxxx
Číslo odznaku XX-xxxx
Priezvisko xxxxxx
Meno xxxx
35,0 mm
105,0 mm
Preukaz vydáva okresný úrad v zmysle § 23 ods. 6 zákona č.
216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
Pôsobnosť rybárskej stráže sa podľa § 23 ods. 1 zákona
vzťahuje na rybárske revíry užívateľa
Vydal:
Dňa:
Meno, priezvisko, podpis a
odtlačok úradnej pečiatky
Predná a zadná strana sú v bielom prevedení. Na prednej strane
vedľa fotografie sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky v originálnych farbách
s veľkosťou 48 mm x 39 mm.
75,0 mm
381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 45
Príloha č. 22
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
DynamicResourcesc2e443d6-cf7f-4275-a370-8cd181a63bac_22.pdf
VZOR
Strana 46 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Strana 47 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z.
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk