Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Volebný poriadok

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Žilina
ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209
2495/751/17-Sekr.
V O L E B N Ý P O R I A D O K
základných organizácií SRZ
ÚČINNOSŤ
od 1. januára 2018

1
OBSAH
Názov Strana
Článok I.
Výklad pojmov a skratiek
2
Článok II.
Úvodné ustanovenia
2
Článok III.
Podmienky volieb do orgánov
3
Článok IV.
Návrh kandidátov do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka
3
Článok V.
Priebeh a spôsob volieb do orgánov
5
Článok VI.
Volebný poriadok pre voľbu aklamáciou
6
Článok VII.
Volebný poriadok pre tajné hlasovanie
7
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
9
Príloha č. 1
Vzor návrhu kandidáta
10
Príloha č. 2
Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta
12
Príloha č. 3
Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie
13
Príloha č. 4
Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie
17
Príloha č. 5
Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou
20
Príloha č. 6
Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou
23
2
Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie priebehu a spôsobu volieb vydáva v súlade s § 21 ods. 2 písm. r) v spojitosti s § 11 ods. 5 Stanov SRZ pre organizačné zložky SRZ tento volebný poriadok:
Článok I.
Výklad pojmov a skratiek
1. Pod „ZO SRZ“ sa rozumie základná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, a to mestské organizácie Slovenského rybárskeho zväzu a miestne organizácie Slovenského rybárskeho zväzu.
2. Pod „MsO SRZ“ sa rozumie mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu.
3. Pod „SRZ“ sa rozumie Slovenský rybársky zväz.
4. Pod „ObO MsO SRZ“ sa rozumie obvodná organizácia ako nižšia organizačná zložka mestskej organizácie SRZ a odbočky ako nižšie organizačné zložky mestských organizácií SRZ v Bratislave.
5. Pod „výbor ZO SRZ“ sa rozumie výbor miestnej organizácie SRZ, výbor mestskej organizácie SRZ a výbor ObO MsO SRZ.
6. Pod „delegát“ sa rozumie delegát na mestskú konferenciu MsO SRZ a delegát na Snem SRZ.
7. Pod „náhradník“ sa rozumie náhradník do orgánu ZO SRZ, náhradník za delegáta na mestskú konferenciu MsO SRZ a náhradník za delegáta na Snem SRZ.
8. Pod „členská schôdza“ sa rozumie členská schôdza miestnej organizácie SRZ a členská schôdza ObO MsO SRZ.
9. Pod „mestská konferencia“ sa rozumie mestská konferencia mestskej organizácie SRZ, ktorá je tvorená delegátmi zvolenými na členskej schôdzi ObO MsO SRZ.
10. Pod „voľby do orgánov“ sa rozumie voľby do orgánov ZO SRZ a náhradníkov, voľby delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ a ich náhradníkov a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov.
11. Pod „návrh kandidáta“ sa rozumie návrh člena SRZ za kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo za náhradníka.
Článok II.
Úvodné ustanovenia
1. Voľby do orgánov ZO SRZ a náhradníkov, voľby delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ a ich náhradníkov a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov sa konajú raz za štyri roky, ak nie je v inom vnútrozväzovom predpise vydanom v súlade s § 21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ ustanovené inak.
2. Tento volebný poriadok sa vzťahuje len na voľby prebiehajúce na úrovni členských schôdzí a mestských konferencií.
3
3. Orgánmi ZO SRZ sú výbor ZO SRZ a Kontrolná komisia ZO SRZ.
Článok III.
Podmienky volieb do orgánov
1. Každý člen SRZ má právo voliť do orgánov ZO SRZ, delegátov a náhradníkov.
2. Každý člen SRZ má právo byť volený ako člen do orgánu ZO SRZ, delegát alebo náhradník.
3. Deti a mládež nemajú právo voliť a byť volení podľa bodu 1 a 2 tohto článku. Pridružení členovia SRZ nemajú právo voliť a byť volení podľa bodu 1 a 2 tohto článku v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) Stanov SRZ.
4. Právo voliť má člen SRZ, ktorý je vlastnoručne podpísaný na prezenčnej listine členskej schôdze alebo mestskej konferencie.
5. Právo voliť je neprenosné a každý člen volí osobne. Člen SRZ nemôže byť pri voľbe do orgánov zastúpený inou osobou.
6. Pri odvolaní člena orgánu ZO SRZ z funkcie sa postupuje rovnako ako pri voľbe, s výnimkou odvolania z volenej funkcie disciplinárnom konaní podľa § 8 Stanov SRZ.
7. Za člena orgánu ZO SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený každý člen SRZ, ktorý by mal spĺňať nasledovné podmienky:
a) je členom SRZ viac ako štyri roky,
b) nebolo mu právoplatne uložené v posledných 8 rokoch disciplinárne opatrenie za porušenie vnútrozväzových predpisov SRZ,
c) nenarúša jednotu a princípy, ktoré presadzuje SRZ podľa § 1 ods. 6 Stanov SRZ,
d) nie je v súdnom spore so SRZ alebo
e) nebol voči nemu právoplatne ukončený súdny spor v prospech SRZ.
8. Voľby do orgánov sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou – zdvihnutím ruky. Spôsob voľby schvaľuje nadpolovičná väčšina prítomných členov členskej schôdze alebo nadpolovičná väčšina prítomných delegátov mestskej konferencie.
9. Členmi mandátovej komisie a návrhovej komisie, ktorých schvaľuje členská schôdza alebo mestská konferencia, môžu byť členovia navrhnutí za kandidátov do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka, ak členská schôdza alebo mestská schôdza nerozhodne inak.
10. Členmi volebnej komisie, ktorých schvaľuje členská schôdza alebo mestská konferencia, nemôžu byť členovia navrhnutí za kandidátov do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka.
Článok IV.
Návrh kandidátov do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka
1. Návrh kandidáta sa predkladá výboru ZO SRZ najneskôr na posledné zasadnutie výboru ZO SRZ pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie alebo najneskôr do 15. januára príslušného roka, ak je posledné zasadnutie výboru ZO SRZ
4
pred týmto termínom. Návrh kandidáta možno podať osobne na výbore ZO SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky tak, aby bol návrh kandidáta doručený v lehote ustanovenej v prvej vete. Výbor ZO SRZ nie je povinný prihliadať na návrhy kandidátov zasielané prostredníctvom poštovej prepravy, ktoré boli doručené po lehote ustanovenej v prvej vete, ak nezavinil nedoručenie v požadovanom termíne. To neplatí, ak výbor ZO SRZ alebo ním poverená osoba úmyselne neprevzala zásielku uloženú na poštu.
2. Výbor ZO SRZ je povinný najneskôr 15 dní pred konaním posledného zasadnutia výboru ZO SRZ pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie alebo najneskôr do 15. januára príslušného roka, ak je posledné zasadnutie výboru ZO SRZ pred týmto termínom zverejniť prostredníctvom webovej stránky alebo na inom dostatočne viditeľnom mieste oznam o možnosti podať návrhy kandidátov s uvedením termínu, do ktorého je možné návrhy kandidátov zaslať. Výbor ZO SRZ je povinný v ozname uviesť povinné náležitosti návrhu kandidáta podľa bodu 4 až 7 tohto článku.
3. Člen výboru ZO SRZ alebo výborom ZO SRZ poverená osoba vydá osobe, ktorá podala návrh kandidáta osobne potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta. Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta je neoddeliteľnou súčasťou tohto Volebného poriadku. Potvrdením o prijatí návrhu kandidáta v prípade podania návrhu kandidáta prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky je návratka o doručení.
4. Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.
5. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:
a) meno a priezvisko, titul kandidáta,
b) trvalé bydlisko,
c) vek,
d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na Snem SRZ),
e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,
f) doba členstva v SRZ,
g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
i) udelené vyznamenania a
j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.
6. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:
a) miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
b) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a
c) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.
7. Vzor návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ je neoddeliteľnou súčasťou tohto Volebného poriadku.
8. Návrhy kandidátov zaslané v termíne ustanovenom v bode 1 tohto článku spracuje príslušný výbor ZO SRZ tak, aby mohli byť prerokované na členskej schôdzi alebo
5
mestskej konferencii. Zoznam návrhov kandidátov je výbor ZO SRZ povinný zaslať na Sekretariát Rady SRZ spolu s pozvánkou a programom členskej schôdze alebo mestskej konferencie v súlade s § 14 ods. 3.2 Stanov SRZ.
9. Na návrhy kandidátov zaslané po termíne ustanovenom v bode 1 tohto článku z dôvodu nesplnenia povinnosti výboru ZO SRZ zverejniť oznam v súlade s bodom 2 tohto článku sa prihliada ako na zaslané v termíne, ak boli najneskôr podané na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii.
10. Ak sa preukáže, že výbor ZO SRZ nepredložil v súlade s bodom 8 tohto článku všetky návrhy kandidátov, ktoré boli podané v súlade s bodom 1 a 5 až 9 tohto článku, voči osobám, ktoré boli členmi výboru ZO SRZ pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie, možno začať disciplinárne konanie.
Článok V.
Priebeh a spôsob volieb do orgánov
1. Členská schôdza MO SRZ alebo mestská konferencia MsO SRZ volí členov výboru miestnej alebo mestskej organizácie SRZ, členov kontrolnej komisie ZO SRZ a delegátov na Snem SRZ. Členská schôdza alebo mestská konferencia volí náhradníkov do výboru miestnej alebo mestskej organizácie SRZ, náhradníkov do kontrolnej komisie ZO SRZ a náhradníkov delegátov na Snem SRZ. Počet náhradníkov, s výnimkou náhradníkov delegátov na Snem SRZ, schvaľuje uznesením členská schôdza alebo mestská konferencia.
2. Členská schôdza ObO MsO SRZ volí členov výboru obvodnej organizácie a delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ. Členská schôdza obvodnej ObO MsO SRZ volí náhradníkov do výboru obvodnej organizácie a náhradníkov delegátov na mestskú konferenciu. Počet náhradníkov schvaľuje uznesením členská schôdza ObO MsO SRZ.
3. Pred uskutočnením volieb podá členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou schválená mandátová komisia správu o účasti na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii s konštatovaním, či je členská schôdza alebo mestská konferencia uznášaniaschopná.
4. Podľa § 14 ods. 3.3 Stanov SRZ členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor môže ukončiť konanie členskej schôdze alebo vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa schôdza bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti členskej schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.
5. Podľa § 14 ods. 4 Stanov SRZ mestská konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov zvolených na výročných členských ObO MsO SRZ.
6. Po overení, či je členská schôdza alebo mestská konferencia uznášaniaschopná, členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou schválená volebná komisia predstaví jednotlivých kandidátov na základe podaných návrhov kandidáta podľa článku IV. tohto Volebného poriadku, ktoré jej boli odovzdané výborom ZO SRZ, s uvedením
6
krátkej charakteristiky a náležitostí, ktoré sú uvedené v návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ podľa článku IV. bod 5 tohto Volebného poriadku.
7. Členská schôdza alebo mestská konferencia pred samotnou voľbou určí na základe platného uznesenia počet členov, ktorí budú volení do výboru ZO SRZ a kontrolnej komisie ZO SRZ. Podľa § 14 ods. 7 písm. d) Stanov SRZ výbor ZO SRZ môže byť zložený zo 7 – 21 členov a kontrolná komisia ZO SRZ môže byť zložená z 3 – 5 členov.
8. Počet delegátov na mestskú konferenciu stanovuje v súlade s § 14 ods. 2 Stanov SRZ výbor mestskej organizácie SRZ.
9. Počet delegátov na Snem SRZ a náhradníkov delegátov na Snem SRZ stanovuje v súlade s § 20 ods. 3.1 Stanov SRZ Rada SRZ.
10. Zvolené orgány ZO SRZ môžu počas svojho volebného obdobia kooptovať do orgánu ZO SRZ nových členov zo zvolených náhradníkoch podľa bodu 1 a 2 tohto článku do stanoveného počtu podľa bodu 7 tohto článku.
11. Priebeh volieb zabezpečuje a kontroluje volebná komisia a riadi ich predseda volebnej komisie.
12. Členská schôdza alebo mestská konferencia najskôr volí členov výboru a následne členov kontrolnej komisie ZO SRZ, ak si členská schôdza alebo mestská konferencia neustanoví inak.
Článok VI.
Volebný poriadok pre voľbu aklamáciou
1. Členská schôdza alebo mestská konferencia hlasuje o každom kandidátovi zvlášť v abecednom poradí.
2. Za členov orgánov ZO SRZ sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov členov do ustanoveného počtu podľa článku V. bod 7 tohto Volebného poriadku. Za každého zvoleného kandidáta musí hlasovať najmenej nadpolovičná väčšina prítomných členov.
3. Členmi výboru MsO SRZ sú automaticky predsedovia ObO MsO SRZ zvolení na členskej schôdzi ObO MsO SRZ v zmysle Organizačného poriadku SRZ. Týchto členov mestská konferencia nevolí, ale volí zvyšných členov výboru MsO SRZ do ustanoveného počtu podľa článku V. bod 1 tohto Volebného poriadku.
4. Členská schôdza alebo mestská konferencia volí náhradníkov do orgánov ZO SRZ z kandidátov, ktorí neboli zvolení do orgánov ZO SRZ podľa bodu 2 tohto článku. Za náhradníkov do orgánov ZO SRZ sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov členov do ustanoveného počtu podľa článku V. bod 1 a 2 tohto Volebného poriadku. Za každého zvoleného kandidáta musí hlasovať najmenej nadpolovičná väčšina prítomných členov.
5. Výsledky jednotlivých volieb zaznamená volebná komisia v zápisnici z priebehu volieb. Výsledky jednotlivých volieb zaznamená návrhová komisia, ktorá ich uvedie v uzneseniach členskej schôdze alebo mestskej konferencie, ktoré schvaľuje
7
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov členská schôdza alebo mestská konferencia.
6. Bezprostredne po voľbe výboru sa počas členskej schôdze alebo mestskej konferencie uskutoční vo zvolenom výbore voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a podľa potreby voľba ďalších funkcionárov výboru v súlade s § 15 ods. 2 Stanov SRZ. Bezprostredne po voľbe kontrolnej komisie ZO SRZ sa počas členskej schôdze alebo mestskej konferencie uskutoční vo zvolenej kontrolnej komisii ZO SRZ voľba predsedu kontrolnej komisie ZO SRZ. Voľby vo výbore a kontrolnej komisii ZO SRZ riadi predseda volebnej komisie. Výsledky týchto volieb sa uvedú v zápisnici zo zasadnutia výboru, zápisnici zo zasadnutia kontrolnej komisie a v zápisnici z členskej schôdze alebo mestskej konferencie.
7. V prípade, že počet navrhnutých kandidátov do orgánov ZO SRZ a náhradníkov orgánov ZO SRZ je nižší ako je ustanovené v tomto Volebnom poriadku, návrh ďalších kandidátov sa uskutoční priamo na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii.
8. Rovnaký spôsob voľby uvedený v tomto článku sa vzťahuje aj na voľbu delegátov a náhradníkov delegátov.
Článok VII.
Volebný poriadok pre tajné hlasovanie
1. Pri tajnej voľbe sa hlasuje pomocou hlasovacieho lístka, na ktorom sú uvedené priezviská a mená kandidátov v abecednom poradí. Pred menom každého kandidáta je uvedené poradové číslo. Presný čas zahájenia a ukončenia volieb vyhlási predseda volebnej komisie, tak aby bol dostatok času na vykonanie voľby a aby žiadnemu členovi nebolo upreté právo voliť.
2. V prípade menšieho počtu kandidátov môže byť hlasovací lístok spoločný pre voľbu členov výboru, členov kontrolnej komisie ZO SRZ a delegátov. V prípade takéhoto hlasovacieho lístka musia byť jednotlivé kandidátky výrazne oddelené. V prípade väčšieho počtu kandidátov môžu byť hlasovacie lístky na voľbu členov výboru, členov kontrolnej komisie a delegátov farebne rozlíšené.
3. Každý člen oprávnený voliť obdrží od volebnej komisie jeden hlasovací lístok pre každú voľbu alebo jeden spoločný hlasovací lístok.
4. Každý člen prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje pri jeho mene poradové číslo alebo označí meno kandidáta nezameniteľným spôsobom, pričom môže označiť najviac taký počet kandidátov, ktorý zodpovedá súčtu počtu členov orgánu ZO SRZ uvedeného v článku V. bod 7 tohto Volebného poriadku a počtu náhradníkov uvedeného v článku V. bod 1 alebo 2 tohto Volebného poriadku. Za každého zvoleného kandidáta musí hlasovať najmenej nadpolovičná väčšina prítomných členov.
5. Členmi výboru MsO SRZ sú automaticky predsedovia ObO MsO SRZ zvolení na členskej schôdzi ObO MsO SRZ v zmysle Organizačného poriadku SRZ. Týchto členov mestská konferencia nevolí, ale volí zvyšných členov výboru MsO SRZ do ustanoveného počtu podľa článku V. bod 1 tohto Volebného poriadku.
8
6. Hlasovaní lístok je platný, ak je na ňom vyznačený najmenej jeden kandidát a najviac taký počet kandidátov aký je uvedený v bode 4 tohto článku. Hlasovacie lístky, na ktorých nie je vyznačený ani jeden kandidát alebo sú upravené inak ako je ustanovené v bode 4 tohto článku sú neplatné.
7. Volebná komisia po ukončení volieb vytriedi neplatné hlasovacie lístky, zistí ich počet a tento zapíše do zápisnice z volieb. Taktiež spočíta platné hlasy a výsledok zapíše do zápisnice z volieb.
8. Za členov orgánov ZO SRZ sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov členov do ustanoveného počtu podľa článku V. bod 7 tohto Volebného poriadku. Za náhradníkov orgánov ZO SRZ v počte uvedeného v článku V. bod 1 alebo 2 tohto Volebného poriadku SRZ sú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov členov, ktorí neboli zvolení do ustanoveného počtu členov orgánu ZO SRZ podľa článku V. bod 7 tohto Volebného poriadku.
9. Ak nebude tajným hlasovaním zvolený stanovený počet členov orgánov ZO SRZ, doplňovacia voľba sa uskutoční formou aklamácie spôsobom uvedeným v článku VI. tohto Volebného poriadku.
10. Po skončení sčítavania hlasov predseda volebnej komisie uloží hlasovacie lístky do obálok a zapečatí ich. Predseda volebnej komisie oboznámi volebnú komisiu so zápisnicou z volieb. Na žiadosť člena volebnej komisie, ktorý má výhrady k textu zápisnice, je predseda volebnej komisie povinný jeho stanovisko uviesť do zápisnice.
11. Členovia volebnej komisie schvália hlasovaním zápisnicu z volieb a schválenú zápisnicu členovia volebnej komisie overia svojimi podpismi.
12. Predseda volebnej komisie oboznámi členskú schôdzu alebo mestskú konferenciu o výsledku volieb prečítaním zápisnice, s výsledkom hlasovania o nej a s prípadnými výhradami členov volebnej komisie.
13. Výsledky jednotlivých volieb zaznamená návrhová komisia, ktorá ich uvedie v uzneseniach členskej schôdze alebo mestskej konferencie, ktoré schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov členská schôdza alebo mestská konferencia.
14. Bezprostredne po výsledku jednotlivých volieb sa počas členskej schôdze alebo mestskej konferencie uskutoční vo zvolenom výbore voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a podľa potreby voľba ďalších funkcionárov výboru v súlade s § 15 ods. 2 Stanov SRZ. Bezprostredne po voľbe kontrolnej komisie ZO SRZ sa počas členskej schôdze alebo mestskej konferencie uskutoční vo zvolenej kontrolnej komisii ZO SRZ voľba predsedu kontrolnej komisie ZO SRZ. Voľby vo výbore a kontrolnej komisii ZO SRZ riadi predseda volebnej komisie. Výsledky týchto volieb sa uvedú v zápisnici zo zasadnutia výboru, zápisnici zo zasadnutia kontrolnej komisie a v zápisnici z členskej schôdze alebo mestskej konferencie.
15. Zapečatené obálky a zápisnica volebnej komisie je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice z členskej schôdze alebo mestskej konferencie.
16. Vzor zápisnice volebnej komisie je neoddeliteľnou súčasťou tohto Volebného poriadku.

10
Príloha č. 1 - Vzor návrhu kandidáta
NÁVRH KANDITÁTA DO ORGÁNU ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SRZ (ZA DELEGÁTA)
Meno a priezvisko, titul:
Trvale bytom:
Vek:
Funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát):
Povolanie (prípadne doterajšia pracovná náplň):
Doba členstva v Slovenskom rybárskom zväze:
Doba a druhy vykonávaných funkcií v Slovenskom rybárskom zväze:
Disciplinárne previnenia a lehoty ich uloženia (ak boli uložené):
Udelené vyznamenania:
11
Charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie:
Miesto a dátum:
..................................................
Meno a priezvisko navrhovateľa
S návrhom kandidáta na člena výboru základnej organizácie SRZ (..............................) súhlasím, čo potvrdzujem svojím podpisom.
......................................
(meno a priezvisko kandidáta)
12
Príloha č. 2 – Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta
POTVRDENIE O PRIJATÍ NÁVRHU KANDIDÁTA
Návrh kandidáta podaný dňa:
Návrh kandidáta predložil:
Návrh kandidáta prevzal:
V..................... dňa......................
...............................................
(meno a priezvisko osoby, ktorá prevzala návrh)
Poznámka: Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta sa odovzdá osobe, ktorá návrh kandidáta podala osobne.
13
Príloha č. 3 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie
Zápisnica
o priebehu a výsledku a výsledku volieb konaných na členskej schôdzi MO SRZ/mestskej konferencii MsO SRZ v .......................... dňa ..................
I. Volebná komisia vydala:
1. .........hlasovacích lístkov pre voľbu výboru MO, MsO SRZ
2. .........hlasovacích lístkov pre voľbu kontrolnej komisie MO SRZ, MsO SRZ
3. .........hlasovacích lístkov pre voľbu delegátov na Snem SRZ.
II. Členovia prítomní na členskej schôdzi/mestskej konferencii oprávnení voliť odovzdali:
1. ..........hlasovacích lístkov pre voľbu výboru MO, MsO SRZ
2. ..........hlasovacích lístkov pre voľbu kontrolnej komisie MO SRZ, MsO SRZ
3. ..........hlasovacích lístkov pre voľbu delegátov na Snem SRZ.
III. Pri vyhodnocovaní volieb volebná komisia zistila, že:
1. Pre voľbu výboru bolo.........platných hlasovacích lístkov a..........neplatných hlasovacích lístkov.
2. Pre voľbu kontrolnej komisie bolo..........platných hlasovacích lístkov a..........neplatných hlasovacích lístkov.
3. Pre voľbu delegátov na Snem SRZ bolo..........platných hlasovacích lístkov a..........neplatných hlasovacích lístkov.
IV. Volebná komisia konštatuje, že volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina prítomných členov oprávnených voliť, nadpolovičná väčšina hlasov je platných a voľby sú preto platné.
(... volieb sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina prítomných členov oprávnených voliť, alebo počet platných hlasov nedosahuje nadpolovičnú väčšinu a voľby sú neplatné. Je možné, že neplatné budú iba voľby do niektorého orgánu).
V. Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe členov výboru jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
14
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
8. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
9. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
10. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
11. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
12. ............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
13. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
14. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
15. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
16. .............................................. ..........hlasov za zvolený – nezvolený
17. .............................................. ..........hlasov za zvolený – nezvolený
18. ............................................... ..........hlasov za zvolený – nezvolený
19. .............................................. ..........hlasov za zvolený – nezvolený
20. ............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
21. ............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
22. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
23. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
24. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov do výboru jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že výbor a náhradníci do výboru MO/MsO SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení ................členovia a .................. členovia neboli zvolení.)
15
VI. Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe členov kontrolnej komisie jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
8. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
9. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
10. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
11. ............................................... ..........hlasov za zvolený – nezvolený
12. ............................................. ........... hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov do kontrolnej komisie jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že kontrolná komisia a náhradníci do kontrolnej komisie MO/MsO SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení .............členovia a ............... členovia neboli zvolení.)
VII. Volebná komisia zistila po sčítaní hlasov, že vo voľbe delegátov na Snem SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
16
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
8. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov za delegátov na Snem SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že delegáti a ich náhradníci na Snem SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení .............členovia a ............... členovia neboli zvolení.)
VIII. Táto zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb bola nahlas prečítaná a na znak súhlasu členmi volebnej komisie podpísaná. K zápisnici boli členmi volebnej komisie vznesené tieto námietky (nevypisovať, ak námietky neboli):
Výsledky hlasovania volebnej komisie:
ZA - PROTI - ZDRŽAL SA -
K zápisnici neboli vznesené členmi volebnej komisie žiadne námietky.
V ............................................... dňa .........................................
1. ............................................... predseda volebnej komisie
2. ............................................... člen volebnej komisie
3. ............................................... člen volebnej komisie
4. ............................................... člen volebnej komisie
5. ............................................... člen volebnej komisie
6. ............................................... člen volebnej komisie
7. ............................................... člen volebnej komisie
17
Príloha č. 4 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie
Zápisnica
o priebehu a výsledku a výsledku volieb konaných na členskej schôdzi ObO MsO SRZ v .......................... dňa ..................
I. Volebná komisia vydala:
1. .........hlasovacích lístkov pre voľbu výboru ObO MsO SRZ
2. .........hlasovacích lístkov pre voľbu delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ.
II. Členovia prítomní na členskej schôdzi ObO MsO SRZ oprávnení voliť odovzdali:
1. ..........hlasovacích lístkov pre voľbu výboru ObO MsO SRZ
2. .........hlasovacích lístkov pre voľbu delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ.
III. Pri vyhodnocovaní volieb volebná komisia zistila, že:
1. Pre voľbu výboru ObO MsO SRZ bolo.........platných hlasovacích lístkov a..........neplatných hlasovacích lístkov.
2. Pre voľbu delegátov na mestskú konferenciu bolo..........platných hlasovacích lístkov a..........neplatných hlasovacích lístkov.
IV. Volebná komisia konštatuje, že volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina prítomných členov oprávnených voliť, nadpolovičná väčšina hlasov je platných a voľby sú preto platné.
(... volieb sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina prítomných členov oprávnených voliť, alebo počet platných hlasov nedosahuje nadpolovičnú väčšinu a voľby sú neplatné. Je možné, že neplatné budú iba voľby do niektorého orgánu).
V. Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe členov výboru ObO MsO SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
8. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
9. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
18
10. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
11. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
12. ............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
13. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
14. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
15. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov do výboru ObO MsO SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že výbor a náhradníci do výboru ObO MsO SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení ................členovia a .................. členovia neboli zvolení.)
VI. Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
8. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
9. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
10. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
11. ............................................... ..........hlasov za zvolený – nezvolený
12. ............................................. ........... hlasov za zvolený – nezvolený
19
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov za delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že delegáti a ich náhradníci na mestskú konfrenciu MsO SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení .............členovia a ............... členovia neboli zvolení.)
VII. Táto zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb bola nahlas prečítaná a na znak súhlasu členmi volebnej komisie podpísaná. K zápisnici boli členmi volebnej komisie vznesené tieto námietky (nevypisovať, ak námietky neboli):
Výsledky hlasovania volebnej komisie:
ZA - PROTI - ZDRŽAL SA -
K zápisnici neboli vznesené členmi volebnej komisie žiadne námietky.
V ............................................... dňa .........................................
1. ............................................... predseda volebnej komisie
2. ............................................... volebnej komisie
3. ............................................... volebnej komisie
4. ............................................... volebnej komisie
5. ............................................... volebnej komisie
6. ............................................... volebnej komisie
7. ............................................... volebnej komisie
20
Príloha č. 5 – Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou
Zápisnica
o priebehu a výsledku a výsledku volieb konaných na členskej schôdzi MO SRZ/mestskej konferencii MsO SRZ v .......................... dňa ..................
VI. Volebná komisia konštatuje, že členská schôdza/mestská konferencia je uznášaniaschopná podľa § 14 ods. 3.3 Stanov SRZ/§ 14 ods. 4 Stanov SRZ.
Na členskej schôdzi/mestskej konferencii je prítomných ........................členov/delegátov zo...........................všetkých členov/delegátov.
(...že členská schôdza/mestská konferencia nie je uznášaniaschopná).
VII. Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe členov výboru jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
8. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
9. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
10. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
11. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
12. ............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
13. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
14. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
15. .............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
16. .............................................. ..........hlasov za zvolený – nezvolený
17. .............................................. ..........hlasov za zvolený – nezvolený
18. ............................................... ..........hlasov za zvolený – nezvolený
19. .............................................. ..........hlasov za zvolený – nezvolený
20. ............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
21. ............................................. ...........hlasov za zvolený – nezvolený
21
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov do výboru jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že výbor a náhradníci do výboru MO/MsO SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení ................členovia a .................. členovia neboli zvolení.)
III. Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe členov kontrolnej komisie jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
8. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov do kontrolnej komisie jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že kontrolná komisia a náhradníci do kontrolnej komisie MO/MsO SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení .............členovia a ............... členovia neboli zvolení.)
IV. Volebná komisia zistila po sčítaní hlasov, že vo voľbe delegátov na Snem SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
22
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov za delegátov na Snem SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že delegáti a ich náhradníci na Snem SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení .............členovia a ............... členovia neboli zvolení.)
V. Táto zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb bola nahlas prečítaná a na znak súhlasu členmi volebnej komisie podpísaná. K zápisnici boli členmi volebnej komisie vznesené tieto námietky (nevypisovať, ak námietky neboli):
Výsledky hlasovania volebnej komisie:
ZA - PROTI - ZDRŽAL SA -
K zápisnici neboli vznesené členmi volebnej komisie žiadne námietky.
V ............................................... dňa .........................................
1. ............................................... predseda volebnej komisie
2. ............................................... člen volebnej komisie
3. ............................................... člen volebnej komisie
4. ............................................... člen volebnej komisie
5. ............................................... člen volebnej komisie
6. ............................................... člen volebnej komisie
7. ............................................... člen volebnej komisie
23
Príloha č. 6 – Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou
Zápisnica
o priebehu a výsledku a výsledku volieb konaných na členskej schôdzi ObO MsO SRZ v .......................... dňa ..................
I. Volebná komisia konštatuje, že členská schôdza je uznášaniaschopná podľa § 14 ods. 3.3 Stanov SRZ.
Na členskej schôdzi/mestskej konferencii je prítomných ........................členov zo...........................všetkých členov.
(...že členská schôdza nie je uznášaniaschopná).
II. Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe členov výboru ObO MsO SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov do výboru ObO MsO SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že výbor a náhradníci do výboru ObO MsO SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení ................členovia a .................. členovia neboli zvolení.)
III. Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
24
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
6. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
7. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
8. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia zistila, po sčítaní hlasov, že vo voľbe náhradníkov za delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ jednotliví kandidáti získali hlasy takto:
1. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
2. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
3. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
4. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
5. ............................................... ...........hlasov za zvolený – nezvolený
Volebná komisia konštatuje, že delegáti a ich náhradníci na mestskú konfrenciu MsO SRZ boli právoplatne zvolení.
(resp. právoplatne boli zvolení .............členovia a ............... členovia neboli zvolení.)
IV. Táto zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb bola nahlas prečítaná a na znak súhlasu členmi volebnej komisie podpísaná. K zápisnici boli členmi volebnej komisie vznesené tieto námietky (nevypisovať, ak námietky neboli):
Výsledky hlasovania volebnej komisie:
ZA - PROTI - ZDRŽAL SA -
K zápisnici neboli vznesené členmi volebnej komisie žiadne námietky.
V ............................................... dňa .........................................
1. ............................................... predseda volebnej komisie
2. ............................................... volebnej komisie
3. ............................................... volebnej komisie
4. ............................................... volebnej komisie
5. ............................................... volebnej komisie
6. ............................................... volebnej komisie

7. ............................................... volebnej komisie

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk